ΕΛ.ΙΝ.Α.

Οδηγίες

H προς κρίση εκτεταμένη περίληψη των εργασιών (έκτασης έως 750 λέξεις) ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τον σκοπό της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στην περίληψη θα αναγράφονται απαραιτήτως:

  • ο τίτλος της εργασίας
  • η προτεινόμενη θεματική ενότητα
  • λέξεις κλειδιά (έως επτά λέξεις συνολικά) και
  • τα πλήρη στοιχεία όλων των συγγραφέων (όνομα, τίτλος/ιδιότητα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνα)


Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν.

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο εργασίες.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων), μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2016, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν το διαθέσιμο πρότυπο (template).

 

 

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Πρότυπο DOC
Ενημέρωση: 16-03-2017 12:59 - Μέγεθος: 54.5 KB


Επικοινωνία
acoustics2016@helina.gr
Ενημερώσεις
Χορηγοί Επικοινωνίας