Υποβολή Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν εκτεταμένη περίληψη της εργασίας τους (έκτασης έως 750 λέξεις), η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά τον σκοπό της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στην περίληψη θα αναγράφονται απαραιτήτως:

Ι) o τίτλος της εργασίας
ΙΙ) η προτεινόμενη θεματική ενότητα
ΙΙΙ) λέξεις κλειδιά (έως επτά λέξεις συνολικά) και
ΙV) τα πλήρη στοιχεία όλων των συγγραφέων (όνομα, τίτλος/ιδιότητα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνα).

Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, θα γίνει με κρίση επί της εκτεταμένης περίληψης. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η πρωτοτυπία, η συμβολή στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων που αφορούν σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της ακουστικής και η συνάφεια με το αντικείμενο του συνεδρίου. Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων). Τα κείμενα αυτά θα πρέπει να συνταχθούν ακολουθώντας το πρότυπο που είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του συνεδρίου. Τα πλήρη κείμενα των αποδεκτών εργασιών θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιασθούν από έναν από τους συγγραφείς. Τα πρακτικά θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο εργασίες.

Οι εκτεταμένες περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα όσων εργασιών γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair (https://www.easychair.org/conferences/?conf=acoustics2016).

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δύναται όμως να υποβληθούν και να παρουσιασθούν εργασίες και στην Αγγλική.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

Γενική, Θεωρητική & Εφαρμοσμένη ακουστική (General Acoustics)

Υπολογιστική ακουστική (Computational Acoustics)

Ψηφιακή επεξεργασία ήχου (Digital Acoustic Signal Processing)

Επεξεργασία ομιλίας & λόγου (Speech processing)

Έλεγχος θορύβων & δονήσεων (Noise & Vibration Control)

Περιβαλλοντική ακουστική - Ηχορύπανση (Environmental Acoustics & Noise pollution)

Ηλεκτροακουστική (Electroacoustics)

Κτιριακή-αρχιτεκτονική ακουστική (Building-Architectural Acoustics)

Μουσική ακουστική (Μusical Acoustics)

Υποβρύχια ακουστική (Underwater Acoustics)

Εκπαίδευση και Ακουστική

Ατμοσφαιρική ακουστική (Aeroacoustics)

Ψυχοακουστική (Psychoacoustics)

Υπέρηχοι και εφαρμογές (Ultrasonics)

Μη καταστροφικοί έλεγχοι με ακουστικά μέσα (Non-destructive testing using acoustic means)

Ακουστικές μετρήσεις και όργανα (Acoustical measurements and instrumentation)

Ακουστική εκπομπή (Acoustic emission)

Βιοακουστική (Bioacoustics)

Ακουστική Οικολογία (Acoustic Ecology)

Ηχοτοπία (Soundscapes)

Ήχος για ηλεκτρονικά παιχνίδια (Audio for Games)

Εφαρμογές ήχου για άτομα με αναπηρίες – βαρήκοοι, αμβλύωπες και τυφλοί. (Audio applications for persons with disabilities: hard of hearing, partially sighted and blind.)Επικοινωνία
acoustics2016@helina.gr
Ενημερώσεις
Χορηγοί Επικοινωνίας