ΕΛ.ΙΝ.Α.
Περιλήψεις
Μέρα 1η (08/10/2018)
Μέρα 2η (09/10/2018)
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1
Γενική Ακουστική / Υποβρύχια Ακουστική
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Γενέτειρα καμπύλη για την περίθλαση σφαιρικού σήματος γύρω από ημι-επίπεδο ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πέτρος Νικολάου, Πηνελόπη Μενούνου
Σε πρόσφατη δουλειά των συγγραφέων έχει προταθεί λύση για την περίθλαση από ημι- επίπεδο σε ενοποιημένη μορφή για όλους τους τύπους προσπίπτοντων σημάτων, η οποία είναι ακριβής για επίπεδα και προσεγγιστική για κυλινδρικά και σφαιρικά σήματα. Με βάση αυτή τη λύση, μια γενέτειρα καμπύλη της περίθλασης έχει προταθεί ως συνάρτηση μιας μεταβλητής, του αριθμού περίθλασης. Ο αριθμός περίθλασης είναι μια καθολική παράμετρος για την περίθλαση, η οποία μεταφράζει τη γενέτειρα καμπύλη σε σήμα περίθλασης σε όλους τους χρόνους και για κάθε θέση πηγής-δεκτη, σύμφωνα με μια συνθήκη που ονομάζεται συνθήκη ομοιότητας. Αυτές οι παρατηρήσεις επεκτείνονται στην παρούσα εργασία και στην περίπτωση της ακριβούς λύσης για τα σφαιρικά προσπίπτοντα σήματα. Η γενέτειρα καμπύλη είναι η ίδια για την ακριβή λύση με διαφορετικό όμως αριθμό περίθλασης. Η συμπεριφορά του νέου αριθμού περίθλασης ως προς το χώρο και το χρόνο αναλύεται και εισάγεται μια νέα συνθήκη ομοιότητας. Τέλος με βάση αυτή τη συμπεριφορά, το σήμα περίθλασης διαχωρίζεται σε χρονικά στάδια, το κάθε ένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Συνέλιξη κατά τμήματα για τον υπολογισμό σε κλειστή μορφή της περίθλασης τυχαίου σήματος γύρω από ημι-επίπεδο
Πέτρος Νικολάου, Πηνελόπη Μενούνου
Η παρούσα μελέτη αφορά την περίθλαση σφαιρικού κύματος γύρω από ημι- επίπεδο. Αφετηρία αποτελεί η συνάρτηση κρουστικής απόκρισης που έχει προταθεί στο παρελθόν από τους συγγραφείς. Αποδεικνύεται ότι οι αρχικές συναρτήσεις της κρουστικής απόκρισης υπάρχουν, μπορούν να εκφραστούν σε κλειστή μορφή και αν αντικαταστήσουν την κρουστική απόκριση στη διαδικασία της συνέλιξης μπορούν να οδηγήσουν σε δραματική μείωση του υπολογιστικού της κόστους. Οι αρχικές συναρτήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αναλυτική πρόλεξη σε κλειστή μορφή του σήματος περίθλασης από οποιοδήποτε συνεχές προσπίπτον σήμα. Τέλος, η μέθοδος επεκτείνεται και σε μη-συνεχή προσπιπτόντα σήματα εφαρμόζοντας την κλειστή λύση σε τμήματα του προσπίπτοντος σήματος.

Ημι-εμπειρικές μέθοδοι υπολογισμού της ηχομείωσης πίσω από ακουστικά σκληρή σφήνα
Πηνελόπη Μενούνου, Βασίλειος Ασημακόπουλος
Οι αναλυτικές λύσεις για τον υπολογισμό της περίθλασης από ακμή σφήνας είναι μαθηματικά πολύπλοκες. Με βάση μια υπάρχουσα προσεγγιστική αναλυτική λύση υπολογίζεται η ηχομείωση που παρέχει η σφήνα σε δέκτη στη ζώνη σκιάς της και προτείνεται για χρήση σε πρακτικές εφαρμογές που απαιτούν απλούς και γρήγορους υπολογισμούς: (ι) μια προσεγγιστική σχέση ως συνάρτηση δύο παραμέτρων (και η αντίστοιχη βάση δεδομένων που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή), (ιι) ένα νομογράφημα ως οικογένεια καμπυλών και (ιιι) μια ημι-επειρική σχέση που περιέχει απλούς μαθηματικούς τύπους. Οι προτάσεις ελέγχονται μέσω συγκρίσεων με την καθιερωμένη αναλυτική λύση Hadden και με υπάρχοντa ημι-εμπειρικά μοντέλα.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον υποθαλάσσιο θόρυβο και το πρόγραμμα QUIETMED.
Μιχαήλ Ταρουδάκης, Εμμανουήλ Σκαρσουλής, Παναγιώτης Παπαδάκης, Γεώργιος Πιπεράκης
Η εργασία παρουσιάζει συνοπτικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ως προς τον υποθαλάσσιο θόρυβο, όπως αυτή αποτυπώνεται στην οδηγία 208/56/ΕΚ γνωστή ως Marine Strategy Framework Directive.
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή τα εθνικά κράτη-μέλη θα πρέπει μέχρι το 2022 να εξασφαλίσουν με διάφορα μέσα μια καλή κατάσταση στις Ευρωπαϊκές θάλασσες (Good Environmental Status).
To πρόγραμμα QUIETMED της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αποσκοπεί στη διατύπωση ενιαίας μεθοδολογίας ανάμεσα στα κράτη που βρέχονται από τη Μεσόγειο, ως προς την παρακολούθηση και την καταγραφή του υποβρύχιου θορύβου.
Στην εργασία περιγράφονται οι στόχοι του προγράμματος και η συμμετοχή του ΙΤΕ σε αυτό.

Πείραμα καταγραφής υποθαλάσσιου θορύβου σε βαθιά θάλασσα
Παναγιώτης Παπαδάκης, Μιχαήλ Ταρουδάκης*, Εμμανουήλ Σκαρσουλής, Γεώργιος Πιπεράκης
Στα πλαίσια του προγράμματος QUIETMED το εργαστήριο Υποβρύχιων Ακουστικών Μετρήσεων του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) πραγματοποιεί πιλοτικά πειράματα καταγραφής υποθαλάσσιου θορύβου σε ρηχή και βαθιά θάλασσα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο πειράματα για ρηχή θάλασσα στον κόλπο του Ηρακλείου Κρήτης. Τον Απρίλιο του 2018 πραγματοποιήθηκε το πρώτο πείραμα σε βαθιά θάλασσα στην περιοχή της Παλαιόχωρας στη Νοτιοδυτική πλευρά της Κρήτης σε σημείο με βάθος περίπου 500 μέτρων. Το πείραμα είχε διάρκεια τριών ημερών και εκτός των καταγραφών του θορύβου πραγματοποιήθηκε και βαθμονόμηση των αυτοκαταγραφικών. Στην παρούσα εργασία θα περιγραφεί το πείραμα, τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν και ο τρόπος λειτουργίας τους, και θα παρουσιαστούν τα αρχικά αποτελέσματα μετά την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν.

Μετρήσεις ομοιότητας ακουστικών και σεισμικών σημάτων με χρήση Κρυπτομαρκοβιανών μοντέλων
Κώστας Σμαραγδάκης, Μιχαήλ Ταρουδάκης
Η εργασία παρουσιάζει μετρήσεις ομοιότητας ακουστικών και σεισμικών σημάτων με χρήση μιας τεχνικής αναγνώρισης προτύπων βασισμένη σε Κρυπτομαρκοβιανά μοντέλα (Hidden Markov Models) εφαρμοσμένα στους συντελεστές κυματιδίων (wavelet coefficients) των σημάτων. Οι μετρήσεις γίνονται με χρήση υπολογιστικών τεχνικών οι οποίες εκτιμούν την σχετική εντροπία μεταξύ αντιπροσωπευτικών μοντέλων των σημάτων. Το προτεινόμενο μοντέλο αρχικά χρησιμοποιεί μετασχηματισμό Stationary Wavelet Packet για εξαγωγή χρονικά αναλλοίωτων χαρακτηριστικών ενός σήματος και στη συνέχεια ταξινόμηση των χαρακτηριστικών με ένα κατάλληλο κρυπτομαρκοβιανό μοντέλο, προσαρμοσμένο μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευσης, προκειμένου στο τέλος να χαρακτηρισθεί το σήμα από ένα σύνολο πιθανοθεωρητικών μεγεθών που καθορίζονται από το μοντέλο. Με τη μοντελοποίηση αυτή, τα διαδοχικά μοτίβα των σημάτων στο πεδίο του χρόνου λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να ληφθεί ένας πιο εύρωστος και ανεκτικός στο θόρυβο χαρακτηρισμός των σημάτων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2
Ακουστική και Εκπαίδευση
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Εκπαίδευση που αφορά τον ήχο και την ακουστική για προπτυχιακούς αρχιτέκτονες και εκπαιδευτικούς, δύο ολιγοήμερα εργαστήρια
Αιμιλία Καραποστόλη, Δήμητρα Σιδερίδου, Δημήτρης Γκιουζέπας, Γιάννης Τσάρας
Οι ιδιότητες και η συμπεριφορά του ήχου αποτελούν γνώση χρήσιμη τόσο για τους αρχιτέκτονες όσο και τους εκπαιδευτικούς. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο ολιγοήμερα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές σχολές και αφορούσαν ένα μη ειδικό κοινό. Η αξιολόγηση των εργαστηρίων ανέδειξε την ανάγκη για την απλοποίηση της θεωρίας ώστε να επικοινωνήσουν οι βασικές έννοιες του ήχου και της ακουστικής και η διάδοση των εργαλείων και των λογισμικών που αφορούν το ηχητικό φαινόμενο, τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σύνθεσης, σχεδιασμού και πειραματισμού.

Το προαύλιο σχολείου ως πηγή θορύβου: Βιβλιογραφική αναδρομή
Νίκος Ηλιόπουλος, Ιωάννης Καραγιάννης, Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου, Γεώργιος Πουλάκος
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να εξετάσει το προαύλιο σχολείου ως πηγή θορύβου μέσα από ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Είναι γεγονός πως τα αποτελέσματα ποικίλουν ως προς τη χώρα, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το πλήθος των μαθητών που προαυλίζονται. Παρατηρούνται εν γένει υψηλές στάθμες θορύβου, που σημαίνει ότι είναι απαραίτητα μέτρα ηχοπροστασίας τόσο για το σχολείο, όσο και για τους περίοικους.

Ο Τελευταίος Παγκόσμιος Κοινός Πρόγονος: μια εργο-κεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου
Εμμανουήλ Ροβίθης
Η εισήγηση παρουσιάζει μια εναλλακτική προσέγγιση στη διδασκαλία του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» κατά το ΣΤ’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 στο Τμημα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί στοιχεία από τα πεδία της Βιωματικής Μάθησης και της Παιγνιοποίησης για την υλοποίηση της τετρακάναλης διαδραστικής ηχητικής εγκατάστασης «Ο Τελευταίος Παγκόσμιος Κοινός Πρόγονος», με στόχο την ενίσχυση της κινητοποίησης των φοιτητών ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Ο βασικός άξονας του έργου συνίσταται στη συμβολική αντιστοίχιση της εξέλιξης ενός ζωντανού οργανισμού με ένα ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας και ευκρίνειας σύστημα πρόσληψης και επεξεργασίας ηχητικών δεδομένων. Στην εισήγηση αναλύονται το θεωρητικό υπόβαθρο και όλα τα στάδια της πολυπτυχούς συνθετικής διαδικασίας.

Ηχητικός Σχεδιασμός για τον Κινηματογράφο & Εικαστικά
Χρήστος Γούσιος, Νικόλαος Τσινίκας
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εύρεση αισθητικών συσχετισμών ανάμεσα στα εικαστικά και τον ηχητικό σχεδιασμό για τον κινηματογράφο, αλλά και ο εντοπισμός άλλων σημείων τομής, όπως και παραλληλισμοί με την τεχνολογία του ήχου. Οι άμεσοι στόχοι είναι: i) η χρήση των σχέσεων αυτών ως δημιουργικά εργαλεία του ηχητικού σχεδιασμού και γενικότερα της προσπάθειας αφήγησης μέσω της σύνθεσης των ήχων στον κινηματογράφο και ii) η εφαρμογή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες για τη διδασκαλία του ηχητικού σχεδιασμού και γενικότερα της σύνθεσης των ήχων με εναλλακτικούς δια-καλλιτεχνικούς τρόπους.

Ο ρόλος του ήχου και του χώρου σε σκηνές δράσης και μαχών μέσα από́ τρεις ταινίες Ευρωπαϊκού́, Ιαπωνικού́, Αμερικάνικου και Κινέζικου κινηματογράφου
Δήμητρα Σιδερίδου, Αιμιλία Καραποστόλη, Νικόλαος Τσινίκας
H κινηματογραφική μουσική και γενικότερα ο ήχος, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο από ταινία σε ταινία· σκιαγραφώντας το νόημα, ενισχύοντας τη διάθεση, οριοθετώντας τον θεατή σε σχέση με τη δράση και ούτω καθεξής. Αλλά με έναν προφανή τρόπο, ο κινηματογραφικός ήχος και χώρος όπου εξελίσσονται οι σκηνές δράσης και μαχών δεν είναι οι παρόμοιοι. Αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η σύγκριση τριών χαρακτηριστικών σκηνών δράσης και μάχης με λεπτομερειακή ανάλυση της μουσικής επένδυσης και των ηχητικών εφέ, από τις ταινίες: Braveheart (1995) - Αμερική, Fightclub (1999) - Αμερική και Γερμάνια, Ran (1985) - Ιαπωνία. Η ανάλυση της κάθε σκηνής επιτυγχάνεται δίνοντας βάρος στην εικαστική και χωρική της διάσταση. Οι παραπάνω παράμετροι μορφοποιούν τον χαρακτήρα, περιγραφικό ή ερμηνευτικό, της εκάστοτε σκηνής. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των επιλεγμένων σκηνών, ώστε να αναδειχτούν τα στοιχεία που καθορίζουν την ηχητική, ακουστική και χωρική της ταυτότητα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3
Έλεγχος Θορύβου και Δονήσεων
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Μελέτη και κατασκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων κινητήρα αγωνιστικού οχήματος για τη μείωση του θορύβου
Δημήτρης Καββαδίας, Μάριος Γιουβανάκης, Χρήστος Σεβαστιάδης, Γεώργιος Παπανικολάου
Στη παρούσα εργασία περιγράφεται η μελέτη, κατασκευή και μέτρηση της στάθμης θορύβου του συστήματος των καυσαερίων ενός αγωνιστικού μονοθέσιου οχήματος προκειμένου να λάβει μέρος σε διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό Formula SAE.
Επίσης γίνεται παρουσίαση των διαφορετικών συντονιστών που μοντελοποιήθηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου των πινάκων μεταφοράς (Transfer Matrix Method), η οποία εφαρμόστηκε σε λογισμικό αριθμητικής υπολογιστικής (MATLAB) και σε ειδικά αναπτυγμένο λογισμικό για τη σχεδιομελέτη κινητήρων εσωτερικής καύσης (WaveBuild).
Αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα κατασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν οι κατάλληλοι συντονιστές προκειμένου να μετρηθεί ο θόρυβος σε πραγματικές συνθήκες και να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα τους. Το μετρούμενο μέγεθος είναι η απώλεια παρεμβολής (Insertion Loss).

Φωνονικός απορροφητής κραδασμών διάταξης επάλληλων επιπέδων
Νικόλαος Αραβαντινός-Ζαφείρης, Μιχαήλ Σιγάλας, Αριάδνη Κωνσταντοπούλου
Στην παρούσα εργασία μελετάται αριθμητικά μία δομή που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως απορροφητής κραδασμών. Η δομή λόγω των περιοδικών της χαρακτηριστικών θα μπορούσε να θεωρηθεί ως Φωνονικό Υλικό και η μελέτη της δείχνει πως μπορεί να αποτελέσει βάση για αξιοποίησή της στο συγκεκριμένο πεδίο. Τα φωνονικά χάσματα που υπολογίστηκαν στην εγκάρσια διεύθυνση είναι ιδιαιτέρως μεγάλα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Η αριθμητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου.

Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών στην απορρόφηση κραδασμών
Αριάδνη Κωνσταντοπούλου, Νικόλαος Αραβαντι- νός-Ζαφείρης, Μιχαήλ Σιγάλας
Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας την μέθοδο πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου μελετάται αριθμητικά ένας φωνονικός κρύσταλλος γνωστός και ως δομή κατά στρώσεις που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για εφαρμογές στην σεισμική προστασία υφιστάμενων αστικών ή αγροτικών κατασκευών, μνημείων ή οποιασδήποτε κατασκευής ευάλωτης σε σεισμικό συμβάν. Εξετάστηκε η απόκριση της δομής σε διαφορετικούς τύπους εδάφους. Όλες οι παράμετροι γεωμετρίας της δομής εξετάστηκαν στους υπολογισμούς.

Μέτρηση της συνάρτησης μεταφοράς στερεομεταφερόμενου θορύβου, κατά την μελέτη μετεγκατάστασης Εργαστηρίου του Κ.Ε.Κ. Ο.Σ.Ε., με πρότυπο διεγέρτη δονήσεων BD-05.
Κωνσταντίνος Δαδιώτης, Αλέξανδρος Γαλατάς, Dieter Müller, Ανέστης Κωστίδης
Η πρόβλεψη των δονήσεων και του στερεομεταφερόμενου θορύβου εντός κτιριακών εγκαταστάσεων, που προκύπτουν από την λειτουργία πηγής δονήσεων (π.χ. Η/Μ εξοπλισμού), είναι μια πολυπαραμετρική διερεύνηση που συνδέεται τόσο με τα χαρακτηριστικά της πηγής (διεγείρουσες συχνότητες) όσο και με αυτά του κτιρίου (ιδιοσυχνότητες, ηχογέφυρες κλπ). Τα χαρακτηριστικά της πηγής, όπως οι συχνότητα λειτουργίας και το δυναμικό της φορτίο, μπορεί να διατίθενται από τον κατασκευαστή ή οι παραγόμενες δονήσεις μπορούν να μετρηθούν με την μονάδα εγκατεστημένη σε προσωρινή θέση. Αντίθετα, η συμπεριφορά του κτιρίου δεν μπορεί να υπολογιστεί αυτόνομα, παρά μόνο με αναλυτική μοντελοποίηση του συνολικού κτιρίου. Στην παρούσα δημοσίευση παρατίθεται μια διαδικασία για την μέτρηση της συνάρτησης μεταφοράς και την πρόβλεψη της στάθμης των δονήσεων και του στερεομεταφερόμενου θορύβου με την χρήση πρότυπου διεγέρτη δονήσεων.

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβάλλοντος και Σεισμικού Θορύβου στον Πατραϊκό Κόλπο
E. Fakiris, D. Christodoulou, N. Georgiou, X. Dimas, G. Papatheodorou, H. Pappas, P. Blondel, A. Pagoulatos, F. Simeonidis, G. Mikoniatis, G. Zafiropoulos
Η παρούσα εργασία αναφέρει τις μεθόδους και τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος και σεισμικού θορύβου στον Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο, το οποίο έλαβε χώρα κατά τις έρευνες τρισδιάστατης θαλάσσιας σεισμικής διασκόπησης που πραγματοποιήθηκαν απο τα ΕΛΠΕ το 2016. Ο μεγάλος όγκος καταγραφών σεισμικού θορύβου, προσέφερε την δυνατότητα να μελετηθεί ο μηχανισμός εξασθένησης των σεισμικών παλμών σε μεγάλες αποστάσεις. Ταυτόχρονα, η εκτεταμένη παρακολούθηση του περιβάλλοντος θορύβου, τοσο πρίν όσο και μετά απο τις σεισμικές έρευνες, έδωσε την ευκαιρία, για πρώτη φορά στην περιοχή, να μελετηθεί το ύψος του ανθρωπογενούς θορύβου σε σύγκριση με του αντίστοιχου βιογενούς, με την καταγραφή μηχανικών ωχλήσεων αλλά και ήχων νηριτικών και βενθικών οργανισμων.

Ειδικός ακουστικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση κραδασμών από μετασχηματιστές σε υπόγειο κτιρίου γραφείων
Θεόδωρος Αργουδέλης, Νικόλαος Αργουδέλης, Αντώνιος Αργουδέλης
Η εργασία αυτή αφορά τη μελέτη, την αξιολόγηση, καθώς και την αντιμετώπιση των κραδασμών που δημιουργούνται από τη λειτουργία μετασχηματιστών στο υπόγειο κτιρίου γραφείων στην Αθήνα. Πρωταρχικό στάδιο για την εκτίμηση και διερεύνηση του προβλήματος αποτέλεσε η αρχική μέτρηση κραδασμών. Στη συνέχεια ακολούθησε ο σχεδιασμός ειδικού συστήματος αντικραδασμικής προστασίας, η αποτελεσματικότητα του οποίου διαπιστώθηκε με μία σειρά μετρήσεων κραδασμών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των μεθόδων εντοπισμού και περιορισμού του κτυπογενούς θορύβου που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες άνεσης των εργαζομένων σε κτίρια γραφείων αλλά και την ακουστική άνεση των πλησιέστερων στην ηχητική πηγή κατοικιών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4
Επεξεργασία Ομιλίας και Λόγου
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Διερεύνηση Τεχνικών Διπλής Συμπίεσης για την Ανίχνευση Παρουσίας Πολλαπλών Καταγραφών σε Αρχείο Ήχου
Νικόλαος Βρύζας, Αναστασία Κατσαουνίδου, Ρήγας Κωτσάκης, Χαράλαμπος Δημούλας
Στόχος της εργασίας είναι ο εντοπισμός διαφορετικών καταγραφών σε αρχεία ήχου που έχουν δημιουργηθεί από σύμπτυξη, ή εισαγωγή τμημάτων. Χρησιμοποιήσαμε αρχεία ήχου, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με διαφορετικά πρότυπα (WAV, MP3, AAC), και με διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων / λόγους συμπίεσης. Τμήματα των αρχείων έχουν αντικατασταθεί από τα αντίστοιχα τμήματα διαφορετικής κωδικοποίησης, με τρόπο τυχαίο και αυτοματοποιημένο. Η μέθοδος που προτείνεται και εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι η εκ νέου συμπίεση / κωδικοποίηση του παραγόμενου αρχείου. Στα σημεία όπου έχει προηγηθεί απωλεστική συμπίεση και έχει ήδη χαθεί μέρος της πλεονάζουσας πληροφορίας, η απώλεια πληροφορίας λόγω της καινούργιας συμπίεσης θα είναι μικρότερη. Για κάθε παράθυρο παρατήρησης εξάγεται ένα διάνυσμα ηχητικών χαρακτηριστικών, τόσο από το αρχικό αρχείο πολλαπλών καταγραφών, όσο και από το διπλά συμπιεσμένο αρχείο και υπολογίζεται το διάνυσμα των διαφορών. Μέσω της παραγώγου του διανύσματος διαφορών, εντοπίζονται τα σημεία που δημιουργούνται τοπικά ακρότατα που ενδεχομένως υποδεικνύουν διπλή συμπίεση.

Αποθορυβοποίηση φωνής στο σύνεφο με χρήση φίλτρου Wiener στο πεδίο των κυματιδίων
Christos Vagias, Lazaros Vrysis, Charalampos Dimoulas, George Papanikolaou
Η παρούσα εργασία αφορά την υλοποίηση μιας διαδικτυακής (web) αποθουβοποίησης ηχογραφήσεων ομιλίας με χρήση παραμετρικού φίλτρου Wiener στο πεδίο των κυματιδίων. Στόχος της εφαρμογής είναι να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα σε μη ειδικούς, με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο. Πραγματοποιείται ανάλυση και ρύθμιση των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών, βελτιστοποιώντας τη μέθοδο με βάση μετρικές και δείκτες ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης της απόδοσης της προτεινόμενης υλοποίησης.

Σωματοαισθητική Εκπαίδευση της Λυρικής Φωνής μέσω Ακουστικής Ανάλυσης σε Διαδραστικό Περιβάλλον
Ευάγγελος Αγγελάκης, Αναστασία Γεωργάκη
Στην εποχή του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων, η εκπαίδευση των λυρικών τραγουδιστών τείνει να υιοθετήσει νέες τεχνικές και τεχνολογίες που συνδέονται με την ακουστική και αισθητική αντίληψη της φωνής. Η παρούσα εργασία προτείνει μια καινοτόμο μέθοδο εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο τραγούδι με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Πιο ειδικά, θα παρουσιάσουμε τη λειτουργία και την πειραματική αξιολόγηση μιας ψηφιακής εφαρμογής, που αναπτύξαμε στο LabMAT, η οποία επικεντρώνει στην ανατροφοδότηση της φωνής, και στον σωματοαισθητικό, έναντι του υποκειμενικότερου, ακουστικού ελέγχου του φωνητικού οργάνου.

Ερμηνευτικές διαστάσεις της προσωδιακής εκφοράς της Αττικής τραγικής ποίησης: Ακουστική και φωνολογική ανάλυση
Αναστασία Γεωργάκη, Γιώργος Δεδούσης
Στην παρούσα εργασία ερευνάται η προσωδιακή εκφορά αποσπάσματος, από το μέρος της Παρόδου, του τραγικού κειμένου του Αισχύλου, «Πέρσαι», μέσα από την ερμηνεία έξι έμπειρων πανεπιστημιακών καθηγητών, μουσικών και ηθοποιών. Η ερμηνείες τους βασίζονται σε επιστημονικές αναλύσεις και πειραματικά, φωνητικά και ψυχοακουστικά, δεδομένα σχετικά με τη δομή των συλλαβών, του ρυθμού, του τονισμού, της άρθρωσης και του επιτονισμού. Κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση της μουσικότητας της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στην Αττική τραγική ποίησης από την εξόρυξη μελωδικών και μετρικών – ρυθμικών προτύπων, μέσω ακουστικής ανάλυσης των κύριων χαρακτηριστικών παραμέτρων φωνής.

Πλήρως Διαδικαστικό - Προσβάσιμο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Βασισμένο σε Φωνητική Ανάδραση
Δημήτριος Μακρυγιάννης, Ανδρέας Φλώρος, Δημήτρι- ος-Άατος Έλληνας
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σχεδίαση, ανάπτυξη και επίδειξη ενός πρωτότυπου ηλεκτρονικού παιχνιδιού, με τα χαρακτηριστικά της πρωτοτυπίας να συνίστανται: α) στην σχεδιαστική προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε τεχνικές διαδικαστικής δημιουργίας εικόνας και ήχου (ειδικότερα: της ηχητικής επένδυσης και των ηχητικών εφέ), επιτρέποντας την σύνθεση του παιχνιδιού αποκλειστικά από κώδικα, χωρίς την χρήση προσχεδιασμένων γραφικών και ήχου β) την ενσωμάτωση φωνητικής ανάδρασης για τον έλεγχο του παιχνιδιού, το οποίο το καθιστά προσβάσιμο από δυνητικούς παίκτες με κινητικές δυσκολίες και γ) στο γεγονός ότι το παιχνίδι διατίθεται ως λογισμικό ανοικτού κώδικα, αφήνοντας ανοικτές διεξόδους προσαρμογής του από την προγραμματιστική κοινότητα. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι αξιολογήθηκε στο πλαίσιο ψηφιακού Φεστιβάλ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τα πρώτα αποτελέσματα απέδειξαν ότι, παρά την σύγχρονη τάση που παρατηρείται στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για υψηλής ποιότητας γραφικά και ήχο, η διαδικαστική δημιουργία μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση παιχνιδιών με απλό σενάριο και προσβάσιμο προσανατολισμό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5
Ακουστικές μετρήσεις, εκπομπές και υλικά
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Μετρητική διάταξη εξαγωγής κρουστικής απόκρισης χώρου, με χρήση τεχνικών εκθετικής σάρωσης διπλού καναλιού, ισοστάθμισης των αποκρίσεων και ενεργού διαχωρισμού συχνοτήτων
Αναστάσιος Γαλανόπουλος, Χρήστος Σεβαστιάδης, Γεώργιος Παπανικολάου
Στην παρούσα εργασία προτείνεται η χρήση σήματος μεταβαλλόμενης εκθετικής σάρωσης διπλού καναλιού, υλοποιημένου στο πεδίο της συχνότητας, με αυθαίρετο φασματικό περιεχόμενο και σταθερή χρονικά περιβάλλουσα. Για την κατανομή του σήματος εφαρμόζεται ενεργός διαχωρισμός συχνοτήτων. Σκοπός αυτής της υλοποίησης είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων ενός τυπικού σήματος σάρωσης - δηλαδή υψηλό SNR, αντοχή στην παραμόρφωση και την χρονική διακύμανση - σε συνδυασμό με τη βελτίωση της απόδοσης των ηχητικών πηγών μέσω της ισοστάθμισης και της προσαρμογής του ρυθμού σάρωσης του σήματος στην απόκρισή τους. Η μέθοδος εφαρμόστηκε με λογισμικό που αναπτύχθηκε στη γλώσσα Python. Για τον έλεγχο της παραπάνω μεθοδολογίας σε πραγματικές μετρήσεις σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μία πηγή χαμηλών συχνοτήτων, η οποία σε συνδυασμό με υπάρχουσα δωδεκάεδρη παν-κατευθυντική πηγή αποτέλεσαν την πηγή του σήματος διέγερσης.

Αυτοματοποίηση βέλτιστων πρακτικών ηχογράφησης σε φορητές συσκευές
Λάζαρος Βρύσης, Νικόλαος Βρύζας, Στάθης Σιδηρόπουλος, Ευαγγελία Αβραάμ, Χαράλαμπος Δημούλας
Η αποτίμηση εφαρμογών λογισμικού για φορητές συσκευές, που εξυπηρετούν διαδικασίες ηχομετρήσεων καταδεικνύει πως η εγκαθίδρυση ενός «έξυπνου» πλαισίου διαχείρισης του ηχητικού σήματος σε διαδικασίες ηχογράφησης για τις ανάγκες δημοσιογράφων/ρεπόρτερ είναι βάσιμη. Στις περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν καταγραφή ήχου για δημοσιογραφική χρήση, δεν είναι δυνατή η επανάληψη της ηχογράφησης και, συνεπώς, ο εντοπισμός σφαλμάτων καταγραφής κατά το στάδιο της μετα-παραγωγής μπορεί να οδηγήσει στην αναγκαστική απόρριψη ηχογραφήσεων μη αποδεκτής ποιότητας. Το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει τεχνικές για την παρακολούθηση της ηχητικής στάθμης, του χρόνου αντήχησης αλλά και σημασιολογικής ανάλυσης του καταγραφόμενου ήχου, παρέχοντας κατάλληλη ανάδραση στον χειριστή, προκειμένου να διορθώσει τυχόν σφάλματα και να διασφαλιστεί έτσι η αναβάθμιση της ποιότητας των καταγραφών. Οι τεχνικές αυτές αφορούν την ανάλυση του φάσματος και των δυναμικών του σήματος, την εκτίμηση της αντήχησης και θα φτάνουν ως τη σημασιολογική ανάλυση των καταγραφών.

Ταυτόχρονη χρήση των μεθόδων ‘Ψηφιακή Συσχέτιση Εικόνων’ και ‘Ακουστική Εκπομπή’ για τον προσδιορισμό της κατανομής των παραμορφώσεων και του ορίου διαρροής κατά τη συμπίεση σπογγώδους οστού
Αθανάσιος Τσιριγώτης
Στην εργασία αυτή, διερευνήθηκε η μηχανική θλιπτική παραμόρφωση του σπογγώδους οστού με τη βοήθεια της μεθόδου «Ψηφιακή Συσχέτιση Εικόνων». Επιπλέον, η έναρξη και η διάδοση της θραύσης μελετήθηκε με τη βοήθεια της μεθόδου «Ακουστική Εκπομπή». Δοκίμια σπογγώδους οστού, κυβικής γεωμετρίας με ακμή 15 mm, πάρθηκαν από βόειο μηριαίο οστό και διατηρήθηκαν στην κατάψυξη στους -20ºC μέχρι τη στιγμή του πειράματος. Η παραμόρφωση υπολογίσθηκε αρχικά μετρώντας την αλλαγή της απόστασης των αρπαγών που θλίβουν το δοκίμιο και μέσω της οπτικής μεθόδου, παρακολουθώντας την εξέλιξη της παραμόρφωσης μέσω κάμερας. Ταυτόχρονα, διερευνήθηκε η συμπεριφορά στο εσωτερικό του δοκιμίου με την ΑΕ. Τα πειράματα έδειξαν ότι το μέτρο ελαστικότητας στη θλίψη, προσδιορισμένο από τη μεταβολή της απόστασης των αρπαγών, είναι υποεκτιμημένο κατά 23% σε σχέση με το οπτικά προσδιορισμένο. Όμως, η DIC μέθοδος έδειξε ότι απότομες μεταβολές στις τιμές της παραμόρφωσης γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στο πορώδες και στην ανομοιογένεια του σπογγώδους οστού. Το άθροισμα των ενδείξεων της συνολικής ΑΕ δραστηριότητας που ανιχνεύθηκε από τους αισθητήρες έδειξε ότι η δραστηριότητα ξεκινούσε στο 36% της μέγιστης φόρτισης και υποδείκνυε την έναρξη μικρορωγμών.

Το γραφένιο στην ηλεκτροακουστική
Δημήτριος Ανεστόπουλος, Ιωάννης Παρθένιος

Οι δονητικές μεμβράνες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ακουστικής τεχνολογίας, ως το βασικό συστατικό των σύγχρονων ηχείων και μικροφώνων. Η μεμβράνη γραφενίου, πάχους ενός ατόμου του άνθρακα, έχει εκπληκτικές μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική στην ακουστική τεχνολογία γιατί μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της απόδοσης και της ευαισθησίας πολλών συστημάτων ακουστικής μετατροπής (acoustics transducers). Η εργασία συνοψίζει την εφαρμογή του γραφενίου στην τεχνολογία του ήχου δίνοντας έμφαση σε πρόσφατες ερευνητικές εργασίες και διεθνείς πατέντες. Οι εφαρμογές κατηγοριοποιούνται ως εξής: (α) ηλεκτρόδια ακουστικών μετατροπέων, (β) δονητικές μεμβράνες για ηχεία, μικρόφωνα και ακουστικά (γ) θερμοακουστικές συσκευές. Τέλος, παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και αξιοποίηση του γραφένιου στην ακουστική και αναλύονται οι μελλοντικές τάσεις εφαρμογής του.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Το γραφένιο στην ηλεκτροακουστική
Ενημέρωση: 22-11-2018 15:15 - Μέγεθος: 176.41 KB

Ακουστική Συμπεριφορά συνθέτων υλικών πολυμερικής μήτρας ενισχυμένα με ίνες λιναριού
Αναστάσιος Κόκκινος, Ευγενία Κόλλια, Βασίλειος Κωστόπουλος, Διονύσιος Κατερέλος
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ακουστική μελέτη των συνθέτων υλικών πολυμερικής μήτρας, ενισχυμένης με ίνες λιναριού και συγκεκριμένα την επιρροή της ακουστικής συμπεριφοράς του συνθέτου από τον προσανατολισμό των ινών. Για τις ανάγκες των πειραμάτων κατασκευάστηκαν σε συνθήκες αυτόκλειστου φούρνου πλάκες πολύστρωτου συνθέτου υλικού από ίνες λιναριού 5 και 10 στρώσεων και κατασκευάστηκαν απο υφάσματα διαξονικής πλέξης (0-90). Ο ποιοτικός έλεγχος των πολύστρωτων πλακών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο C-scan και τα δοκίμια εξετάστηκαν για την ακουστική τους συμπεριφορά σε σωλήνα ακουστικής εμπέδησης στάσιμων κυμάτων (Kundt) της Bruel & Kjaer. Τα αποτελέσματα έδειξαν να μην υπάρχει σημαντική επιρροή του προσανατολισμού των ινών στην ακουστική συμπεριφορά του υλικού.

Αναπαραγωγή ήχου από οπτικά οδηγούμενες ηχητικές πηγές (Laser Audio)
Κωνσταντίνος Καλέρης, Ιωάννης Ν. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης Ορφανός, Ευθύμιος Μπακαρέζος, Νεκτάριος Παπαδογιάννης
Η εργασία παρουσιάζει στοιχεία της φυσικής και της τεχνολογίας της οπτοακουστικής μετατροπής μέσω ιονισμού από ακτινοβολία laser με σκοπό την ελεγχόμενη αναπαραγωγή ήχου από οπτικά οδηγούμενες πηγές. Αναλύονται οι φυσικές διεργασίες πίσω από την παραγωγή ήχου μέσω ιονισμού από υπερ-ισχυρούς και βραχείς παλμούς laser (laser induced breakdown - LIB) και περιγράφεται η πειραματική διαδικασία για την μέτρηση και τον χαρακτηρισμό τους. Παρουσιάζονται αποτελέσματα οπτικών μετρήσεων για διαφορετικές ενέργειες οπτικού παλμού σε διαφορετικές αποστάσεις από την ακουστική πηγή και αναδεικνύονται τα χρονικά και συχνοτικά χαρακτηριστικά του ηχητικού σήματος LIB. Τέλος, παρουσιάζεται το διάγραμμα πρωτότυπου συστήματος και αντίστοιχες εξομοιώσεις ψηφιακών διαμορφώσεων παλμοσειρών ήχου LIB για την αναπαραγωγή συνεχών και ελεγχόμενων ηχητικών σημάτων στον αέρα.

Μεθοδολογίες για το νανοσκοπικό δυναμικό χαρακτηρισμό υλικών, με τη χρήση επιφανειακών ακουστικών κυμάτων παραγόμενων από υπερβραχείς παλμούς laser ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κυριακή Κοσμά, Ευθύμιος Μπακαρέζος, Ιωάννης Ορφανός, Ευάγγελος Κασελούρης, Βασίλειος Δημη- τρίου, Νικόλαος Βάινος, Μιχαήλ Ταταράκης, Νεκτάριος Παπαδογιάννης
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τεχνικές μέτρησης πλήρους πεδίου, βασισμένες στην οπτική συμβολομετρία, για την ανάλυση και το χαρακτηρισμό Επιφανειακών Ακουστικών Κυμάτων (ΕΑΚ) υψηλών συχνοτήτων, παραγόμενων από υπερβραχείς παλμούς laser femtosecond χρονικής διάρκειας σε μεταλλικό φιλμ-υπόστρωμα. Διερευνάται επίσης αριθμητικά η δυναμική απόκριση του υλικού και παρατηρείται ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων όσο αφορά τα χαρακτηριστικά διάδοσης των ΕΑΚ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6
Μουσική Ακουστική
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Ακουστική Συμπεριφορά Ανακαινισμένων Παλαιών Κιθαρών και Αντιγράφων τους. Συγκρίσεις
Παναγής Σκλάβος, Στέλιος Ανδρέου, Αναστάσιος Κόκκινος, Διονύσιος Κατερέλος
Τα μουσικά όργανα πρέπει να ανιχνεύονται, όπου βρίσκονται και να διατηρούνται ως σημαντικά στοιχεία της παγκόσμιας υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα του παρόντος αφορά δυο κιθάρες κατασκευασμένες το 19ο αι, οι οποίες σώζονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Κεφαλονιά. Στο παρόν, θα παρουσιαστούν και θα περιγραφούν με λεπτομέρειες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αναπαλαίωση των παλαιών αυτών μουσικών οργάνων. Έπειτα θα παρουσιασθεί η κατασκευή πιστών αντιγράφων, τα οποία παράγουν παρόμοια αν όχι την ίδια ποιότητα ήχου με τα πρωτότυπα όργανα.

Ηχητική Σύνθεση Βασισμένη σε Κοινωνική Συμπεριφορά στο Ακουστικό Πεδίο
Ανδρέας Απέργης, Μάξιμος Καλιακάτσος-Παπακώστας, Ανδρέας Φλώρος
Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το ζήτημα της ηχητικής σύνθεσης μέσω της μοντελοποίησης της κοινωνικής συμπεριφοράς ατόμων / πρακτόρων στο ακουστικό πεδίο. Ο συνολικός αλγόριθμος αποτελεί την επέκταση του ευρύτερα γνωστού στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης μοντέλου των boids, το οποίο ορίζει το πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μελών ενός σμήνους εντός ενός εικονικού χώρου, με βασικό στόχο την προσομοίωση της ομαδικής κίνησης ζωντανών οργανισμών, όπως η κίνηση π.χ. σμήνους πτηνών και κοπαδιού ψαριών. Μέσω της επέκτασης της προσέγγισης αυτής στο ακουστικό πεδίο, ορίζονται τα sonoids, των οποίων η αλληλεπίδραση στηρίζεται σε ερεθίσματα τα οποία παράγονται, μεταδίδονται και τελικά λαμβάνονται από τα άτομα αυτά αποκλειστικά μέσω του ακουστικού καναλιού.

Εφαρμογή συμβολομετρικών μεθόδων laser στη μελέτη των παραδοσιακών και αρχαίων Ελληνικών μουσικών οργάνων
Ευθύμιος Μπακαρέζος, Ιωάννης Ορφανός, Ευάγγελος Κασελούρης, Βασίλειος Δημητρίου, Μιχαήλ Ταταράκης, και Νεκτάριος Παπαδογιάννης
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται πλήρεις απεικονιστικές συμβολομετρικές διατάξεις με τη χρήση laser, καθώς και κατάλληλα λογισμικά ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων πραγματικού χρόνου, που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία στη δονητική μελέτη τόσο εγχόρδων όσο και κρουστών μουσικών οργάνων. Επιπρόσθετα, έχουν αναπτυχθεί μοντέλα προσομοιώσεων βασισμένα σε πεπερασμένα στοιχεία, των οποίων η ακρίβεια επαληθεύεται από τα πειραματικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μελέτες που έχουν γίνει σε παραδοσιακά αλλά και πιστά ανακατασκευασμένα αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα, που μελετήθηκαν για πρώτη φορά διεθνώς με τις τεχνικές αυτές.

Μουσικός Διαδραστικός Αυτοσχεδιασμός Πραγματικού Χρόνου με Χρήση Δεδομένων Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος του Εκτελεστή
Αχιλλέας Καλαντζής, Ανδρέας Φλώρος
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια καλλιτεχνική διαδραστική εφαρμογή μουσικού αυτοσχεδιασμού με τίτλο Mental Palindrome, η οποία βασίζεται στην ηχητική αναπαράσταση σημάτων ηλεκτροεγκεφαλογράφου (ΗΕΓ) σε πραγματικό χρόνο. Ο μουσικός/χρήστης εκτελεί αυτοσχεδιαστικά μουσική, εμπνεόμενος από την παραγόμενη από τον υπολογιστή μουσική, εγκαθιστώντας έτσι μια αμφίδρομη ανατροφοδοτική συνθετική αλληλεπίδραση μεταξύ μηχανής και ανθρώπου. Η μέθοδος της ηχητικής αναπαράστασης χρησιμοποιεί τα καταγραφόμενα δεδομένα ΗΕΓ για τη διαμόρφωση των ήχων, των εφέ και την επιλογή συγκεκριμένων μελωδιών και ρυθμικών μοτίβων, ενώ επεξεργάζεται συνδυαστικά δεδομένα που σχετίζονται με τις εκφράσεις του προσώπου, στοχεύοντας στην αναγνώριση και ηχοποίηση των καταγεγραμμένων ψυχολογικών καταστάσεων.

Θεωρητική μελέτη της χρήσης ράβδων σαν ιδιόφωνα μουσικά όργανα
Σπύρος Κουζούπης
Με την προοπτική της εφαρμογής στα ιδιόφωνα μουσικά όργανα, όπως π.χ. μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο, μαρίμπα, βιμπράφωνο, μελετώνται και αναλύονται διάφορες περιπτώσεις ράβδων κυρίως ως προς τις ιδιοσυχνότητες και τις ιδιομορφές που παρουσιάζουν. Οι ράβδοι μοντελοποιούνται με βάση το μοντέλο Euler-Bernoulli αλλά και το μοντέλο του Rayleigh, το οποίο λαμβάνει υπόψη την αδράνεια στρέψης. Για τη λύση του προβλήματος των ιδιοτιμών παρουσιάζεται μία προσεγγιστική αριθμητική μέθοδος που βασίζεται στα πολυώνυμα Chebyshev, ενώ η ακρίβεια της μεθόδου ελέγχεται συγκρίνοντας τις εξαγόμενες ιδιοτιμές με τις ιδιοτιμές που προκύπτουν από αναλυτικές σχέσεις, σε αρκετές περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό. Για τις τρείς πρώτες ιδιοσυχνότητες που μας ενδιαφέρουν από μουσικής πλευράς, η ακρίβεια της μεθόδου φτάνει μέχρι και τα 2 δεκαδικά ψηφία όταν οι όροι της δυναμοσειράς φτάνουν τους 10. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις σχέσεις των εγκάρσιων ιδιοσυχνοτήτων στην ελεύθερη-ελεύθερη ράβδο με σκοπό οι λόγοι της 2ης και της 3ης ιδιοσυχνότητας σε σχέση με την 1η, να πλησιάζουν οποιουσδήποτε λόγους μιας αρμονικής ακολουθίας. Στα πραγματικά ιδιόφωνα μουσικά όργανα, στα οποία το κούρδισμα γίνεται με πρακτικό τρόπο σμιλεύοντας τις ράβδους, οι λόγοι αυτοί έχουν σχέσεις 1:3:6, ή 1:3:8, ή 1:4:9.8. Εξετάζονται οι περιπτώσεις όπου η πυκνότητα και το μέτρο ελαστικότητας της ράβδου αλλάζει σύμφωνα με πολυώνυμα 2ου και 6ου βαθμού αντίστοιχα, ή αλλάζουν και οι δύο ομοιόμορφα σύμφωνα με ένα τριώνυμο, διατηρώντας συμμετρική ή μη συμμετρική μορφή σε σχέση με το κέντρο της ράβδου. Χρησιμοποιώντας σαν παραμέτρους τους συντελεστές των πολυωνύμων εξετάζουμε πως αλλάζουν οι λόγοι των συχνοτήτων του 2ου και του 3ου εγκάρσιου τρόπου σε σχέση με τον 1ο. Βρίσκεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι λόγοι λαμβάνουν ακέραιες τιμές, γεγονός που έχει πρακτική σημασία στην μουσική απόδοση μίας ράβδου.

Aκουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια: μια Πρώτη Προσέγγιση
Εμμανουήλ Ροβίθης, Νίκος Μουστάκας, Ανδρέας Φλώρος
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση της σύγκλισης των πεδίων των ηχητικών παιχνιδιών και της επαυξημένης πραγματικότητας με στόχο τη δημιουργία ηχητικά επαυξημένων παιγνιακών συστημάτων που θα αξιοποιούν τα εγγενή χαρακτηριστικά των δύο πεδίων βελτιστοποιώντας τις συνθήκες διάδρασης και εμβύθισης της παιγνιακής εμπειρίας. Αρχικά περιγράφονται οι συνηθέστερες τεχνικές ηχητικής αναπαράστασης, με έμφαση σε αυτές που αφορούν στη χωρική τοποθέτηση και κίνηση των ηχητικών συμβάντων, καθώς και τα βασικά δομικά στοιχεία της ηχητικής παιγνιακής μηχανικής. Έπειτα, αποτυπώνονται οι σύγχρονες κατευθύνσεις εφαρμογής ηχητικά επαυξημένων συστηματων, και τέλος προτείνεται η ανάπτυξη ενός προηγμένου μείκτη ηχητικής επαυξημένης πραγματικότητας με βάση την αμφιωτική ακουστότητα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7
Περιβαλλοντική Ακουστική
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Συσχέτιση οικονομίας και όχλησης από περιβαλλοντικό θόρυβο
Βασίλης Βασιλειάδης, Ελένη Αντωνοπούλου
Σχετικά λίγες είναι οι κοινωνικές έρευνες για την όχληση του πληθυσμού από τον περιβαλλοντικό θόρυβο στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου τέτοιου είδους έρευνες εφαρμόζονται ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την χάραξη στρατηγικών σχεδίων για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου. To 2007 υλοποιήθηκε μια τέτοια έρευνα από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία είχε στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων του περιβαλλοντικού θορύβου στους πολίτες. Τα αποτελέσματα εκείνης της έρευνας είχαν δείξει ότι τα επίπεδα του θορύβου στις περιοχές έρευνας ήταν ιδιαίτερα υψηλά, αγγίζοντας μάλιστα, σε ορισμένες ώρες τις ημέρας τα όρια του κινδύνου για την υγεία Είναι γνωστό, πως σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε αυτό το επίπεδο θεωρείται ‘περιττή’ πολυτέλεια, τόσο από την Πολιτεία όσο και από εμάς τους ίδιους. Έχοντας αυτό υπόψη, αποφασίστηκε να επαναληφθεί η έρευνα αυτή, υπό τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες, ώστε να τεκμηριωθεί ο βαθμός στον οποίο οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν το πρόβλημα του θορύβου και τον τρόπο που αυτό γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες, σε σχέση με το παρελθόν, και να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν στην καταπολέμησή τους.
Δέκα χρόνια μετά την πρώτη έρευνα και ενώ η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε οικονομική κρίση, πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη έρευνα στις ίδιες περιοχές με τους ίδιους συμμετέχοντες. Η σύγκριση των 2 ερευνών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πειραματικού Διαδικτυακού Κατανεμημένου Συστήματος Μέτρησης Περιβαλλοντικού Θορύβου
Βασίλειος-Γεώργιος Βασιλόπουλος, Μάριος Γιουβανάκης, Χρήστος Σεβαστιάδης, Γεώργιος Παπανικολάου
Η εργασία αυτή, η οποία προέκυψε στα πλαίσια διπλωματικής διατριβής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός διανεμημένου συστήματος για την μέτρηση ήχου εκ του μακρόθεν με τη βοήθεια επαγγελματικού ηχομέτρου. Ως αρχική προσπάθεια υλοποιήθηκε μια απλή δομή του συστήματος με ένα σταθμό μέτρησης τον οποίο μπορεί να ελέγξει ο χρήστης μέσω ιστοσελίδας που στεγάζεται σε server του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για να δοθούν δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης, δημιουργήθηκαν πολλά μικρά υποσυστήματα ώστε το σύστημα να είναι διανεμημένο και εύκολα διαχειρίσιμο. Τέλος αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα και περιγράφηκαν μερικές πιθανές εφαρμογές στις οποίες μπορεί να χρησιμεύσει μια ανεπτυγμένη μορφή του συστήματος αυτού.

Διερεύνηση βιοκλιματικών παραμέτρων σε υπαίθριους δημόσιους χώρους : ακουστική άνεση στους κήπους της Έδεσσας
Νίκος Μπάρκας, Χαρά Τσαμήτρου
Η προτεινόμενη ανακοίνωση αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης προπτυχιακής έρευνας (2016-17), που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ., σχετικά με τη διερεύνηση των βιοκλιματικών ανέσεων σε υπαίθριους χώρους της Έδεσ-σας και διαπραγματεύεται τη μελέτη των συνθηκών ακουστικής άνεσης σε υπαίθριους δημόσιους χώρους (κήπους / πάρκα) της πόλης.
Η έρευνα αρχικά εστιάζει στην πολεοδομική εξέλιξη της Έδεσσας και στην έννοια της ακουστική άνεσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, οι δώδεκα (12) επιλεγμένοι χώροι της πόλης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους. Τέλος καταγράφονται τα αναλυτικά και συγκεντρωτικά δεδομένα και δίδονται τα συμπερά-σματα της έρευνας.

All day bar στο κέντρο της Θεσσαλονίκης : ηχομονωτικές ανεπάρκειες 10 χρόνια μετά
Ρίκα Δεληγιαννίδου, Νίκος Μπάρκας
Σε παλαιότερη ανακοίνωση εξετάσαμε την ηχορύπανση του κέντρου της Θεσσα-λονίκης, εξαιτίας των καταστημάτων ολοήμερης διασκέδασης, την περίοδο 2005-06. Η προτεινόμενη ανακοίνωση συνεχίζει εκείνη την έρευνα (περίοδος 2016-17) και προχωρά μια συγκριτική αξιολόγηση του προβλήματος. Τα νέα ερευνητικά δεδομένα, με την ίδια μεθοδολογία, αφορούν ένα δείγμα 26 all day café bars, στις ίδιες περίπου ζώνες του κέντρου της πόλης και περιλαμβάνει οδούς όπου τα τελευταία χρόνια παρα-τηρείται μεγάλη πύκνωση των εγκαταστάσεων. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να αναδειχθούν οι ελλείψεις στο πλαίσιο αδειοδότησης / εποπτείας των κέντρων διασκέ-δασης και να συσχετισθεί το μέγεθος της εξ αυτών αστικής ηχορύπανσης, με πολεο-δομικές ρυθμίσεις και παραμέτρους οργάνωσης του αστικού χώρου.

Μελέτη χρήσης πρότυπου ακουστικού αισθητήρα χαμηλού κόστους σε εφαρμογές έξυπνων περιβαλλόντων
Παναγιώτης Ζέρβας, Σπύρος Κουζούπης, Νικόλαος Στεφανάκης
Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές χαμηλού κόστους (credit card sized PCs), τόσο σε επίπεδο επιδόσεων όσο και σε επίπεδο ενεργειακής κατανάλωσης, έχουν ανοίξει νέους δρόμους σε μια ευρεία και πιο προσιτή έρευνα μετατρέποντας τους σε συσκευές παρακολούθησης μέσω της ανάπτυξης δικτύων ασύρματων αισθητήρων. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται και αξιολογείται πρότυπος ακουστικός αισθητήρας χαμηλού κόστους βασισμένος στην πλατφόρμα Raspberry Pi 3, ο οποίος υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες ανάλυσης ηχητικού πεδίου. Πέραν της παρουσίασης των συνιστωσών του συστήματος, γίνεται αξιολόγηση των δυνατοτήτων ακουστικής καταγραφής των κόμβων για την σωστή εκτίμηση της στάθμης ηχητικής πίεσης, και άλλων ακουστικών παραμέτρων. Tέλος γίνεται μελέτη και αξιολόγηση της δυνατότητας συνεργατικής καταγραφής για τον εντοπισμό θέσης ηχητικής πηγής μέσα από το προσδιορισμό της χρονικής διαφοράς άφιξης του ήχου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8
Αρχαιολογική Ακουστική
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Στεντοροφωνικός σωλήνας
Βασίλης Βασιλειάδης, Ελένη Αντωνοπούλου
Οι αρχαίοι Έλληνες με το εφευρετικό τους μυαλό είχαν κατορθώσει να σχεδιάσουν έναν τηλεβόα, τον λεγόμενο «στεντοροφωνικό σωλήνα», με τον οποίον μπορούσαν να μεταδίδουν ηχητικά μηνύματα με ευκρίνεια σε μεγάλες αποστάσεις εξαρτώμενες από τη στάθμη θορύβου του περιβάλλοντος του δέκτη (dB) για δεδομένη στάθμη εντάσεως (dB) στην είσοδο (λαιμό) του στεντοροφωνικού σωλήνα.
Το όνομα «στεντοροφωνικός σωλήνας» δόθηκε, επειδή ηχούσε πολύ ισχυρά, όπως ακριβώς φώναζε ο ομηρικός ήρωας Στέντορας.
Ο εν λόγω τηλεβόας χρησιμοποιήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο προκειμένου να επικοινωνεί ο ίδιος ή οι στρατηγοί του με το μαχόμενο στράτευμα.
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Στεντοροφωνικός σωλήνας
Ενημέρωση: 22-11-2018 15:34 - Μέγεθος: 158.6 KB

Ομηρικοί ήχοι. Καταγραφή, ταξινόμηση και σύγκριση των ηχητικών φαινομένων που περιγράφονται στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια
Ηλίας Παπαγεωργίου, Φώτης Παπαγεωργίου
Στα ομηρικά έπη πολλά ακουστικά φαινόμενα καταγράφονται με τέτοια σαφήνεια που μπορούμε να τα ταυτίσουμε με αντίστοιχά τους όπως περιγράφονται με επιστημονικούς όρους: Πρόσθεση ηχητικής πίεσης πολλών πηγών, εξασθένιση ηχητικής πίεσης, επικάλυψη από περιβαλλοντικό θόρυβο και αντήχηση. Η καταγραφή, εκτός από χρήσιμες πληροφορίες με ακουστικό, φιλολογικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης: Στην Ιλιάδα κυριαρχεί η ένταση της φωνής και η επικάλυψη από τον θόρυβο της μάχης, ενώ αντίθετα η Οδύσσεια κυριαρχείται από αντήχηση Αυτό συμβαίνει επειδή η Ιλιάδα διαδραματίζεται στο ύπαιθρο ενώ η Οδύσσεια κυρίως σε εσωτερικούς χώρους. Οι ήχοι ακολουθούν αυτή τη διαφορά.

Αρχαιοακουστική έρευνα σπηλαίων αφιερωμένων στη λατρεία του Πάνα και των Νυμφών στην Αττική
Νεκτάριος-Πέτρος Γιούτσος, Γαβριήλ Καμάρης, Κωνστα- ντίνος Καλέρης, Χαράλαμπος Παπαδάκος, Ιωάννης Ν. Μουρτζόπουλος

Πρόσφατες αρχαιοακουστικές τεχνικές και νέες ερευνητικές μέθοδοι σε σπήλαια και αρχαίες κατασκευές επιτρέπουν μια νεωτερική προσέγγιση των αρχαίων κτισμάτων και των φυσικών χώρων, τα οποία θεωρούνταν στην αρχαιότητα τόποι θεϊκής παρουσίας, προσφέροντας τη δυνατότητα η αρχαία λατρεία και οι τελετουργικές πρακτικές να ερμηνευθούν με νέο τρόπο. Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάστηκε σε επιλεγμένα παραδείγματα σπηλαίων με γνωστή ιστορική σημασία στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Τα σπήλαια επιλέχθηκαν από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, την Αττική, όπου η κοινή λατρεία του Πάνα και των γυναικείων συντρόφων του, των Νυμφών, οργανώθηκε για πρώτη φορά κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για ένα πρόδρομο διεπιστημονικό πρόγραμμα που σκοπό έχει την ενίσχυση υφιστάμενων γνώσεων σχετικά με τη χρήση του ήχου και της ακουστικής μέσω τελετουργικών δρώμενων μέσα σε σπήλαια, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο η ακουστική των χώρων αυτών και η ανταπόκριση τους σε πηγές ήχου, που σύμφωνα με τα αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα αναπαράγονταν στο εσωτερικό τους κατά την αρχαιότητα, επηρέασε στην επιλογή τους για τη λατρεία των θεοτήτων αυτών. Παρόλο που η πρόσβαση σε τέτοιους χώρους παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, πραγματοποιήθηκαν ακουστικές μετρήσεις σε δύο τουλάχιστον λατρευτικά σπήλαια (Πάρνηθα – Βάρη) σε διαφορετικές θέσεις πηγή-δέκτη σε σημεία, όπου ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι ανάλογες τελετουργικές πράξεις λάβαιναν χώρα. Στα σπήλαια αυτά πραγματοποιήθηκαν δύο ειδών ακουστικές μετρήσεις. Ακουστικές μετρήσεις με παντοκατευθυντικό μικρόφωνο με σκοπό την καταγραφή των ακουστικών παραμέτρων και των ακουστικών ιδιοτήτων των χώρων αυτών και μετρήσεις με τη χρήση αμφιωτικής τεχνικής με σκοπό αργότερα να δημιουργηθούν δείγματα εικονικών ακροάσεων χρησιμοποιώντας κατάλληλα προ-ηχογραφημένα ηχητικά δείγματα, τα οποία σύμφωνα με αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα αναπαράγονταν κατά τη διάρκεια των αρχαίων τελετών και έκαναν τους λατρευτές να πιστεύουν ότι επρόκειτο για χώρους κατοικίας των θεοτήτων αυτών. Οι μετρήσεις και οι ανάλυση των δεδομένων θα παρέχουν νέα στοιχεία σχετικά με την καταλληλότητα της ακουστικής των σπηλαίων για τέτοιες τελετουργικές πράξεις.


Ακουστική μοντελοποίηση του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου
Κωνσταντίνος Καλέρης, Γεώργιος Μοιράγιας, Γαβριήλ Καμάρης και Ιωάννης Ν. Μουρτζόπουλος
Στην εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα από υπολογιστικές εξομοιώσεις του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου βασισμένες σε κυματικές εξισώσεις διάδοσης του ήχου, που επιτρέπουν την αποτίμηση διαδρομών πολλαπλών ανακλάσεων και περιθλάσεων. Η μελέτη βασίζεται πάνω σε δύο τρισδιάστατα μοντέλα (με διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας της γεωμετρίας), οι παράμετροι των οποίων προσαρμόστηκαν σε υπάρχουσες μετρήσεις κρουστικών αποκρίσεων του θεάτρου. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη συμβολή του περιθλώμενου ήχου στην καλή ακουστική του θεάτρου, καθώς προκύπτει πως μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού διάδοσης ενισχύεται σημαντικά η ακουστική ενέργεια στις χαμηλές και μεσαίες συχνότητες, βελτιώνοντας την καταληπτότητα της ομιλίας ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες θέσεις ακρόασης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αποτιμήσεις της ακουστικής του θεάτρου για διαφορετικές κλίσεις των δύο διαζωμάτων και μελετώνται οι επιπτώσεις της αλλαγής της γεωμετρίας στην ακουστική απόδοση. Τέλος, μέσω των εξομοιώσεων αναδεικνύεται η αρνητική επίδραση που έχει η προσθήκη υφασμάτινων καθισμάτων (μαξιλάρια) στις πρώτες σειρές του κάτω διαζώματος.

Ασύρματο Δίκτυο Ακουστικών Αισθητήρων στο Ερευνητικό Πρόγραμμα STORM για Επιστασία Αρχαιολογικών Χώρων και Χώρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Νικόλαος-Αλέξανδρος Τάτλας, Στέλιος Μ. Ποτηράκης, Στέλιος Α. Μυτιληναίος, Μαρία Ραγκούση
Το ερευνητικό έργο STORM στοχεύει στην παροχή κρίσιμων εργαλείων λήψης αποφάσεων σε όλους τους φορείς της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση της προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε δίκτυο ασύρματων ακουστικών αισθητήρων. Στην εργασία παρουσιάζεται το υλικό και το ενσωματωμένο λογισμικό του αισθητήρα ενώ παρατίθεται προκαταρτικά αποτελέσματα σχετικά με την πιστότητα των ηχητικών σημάτων που καταγράφονται από τους κόμβους του δικτύου.

Κατηγοριοποίηση Ήχων στο Ερευνητικό Πρόγραμμα STORM για Επιστασία Αρχαιολογικών Χώρων και Χώρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Στέλιος Α. Μυτιληναίος, Στέλιος Μ. Ποτηράκης, Νικόλαος-Αλέξανδρος Τάτλας, Μαρία Ραγκούση
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα STORM στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης τεχνολογιών για την προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, ασύρματα δίκτυα ακουστικών αισθητήρων θα τοποθετηθούν σε παρόμοιους χώρους με στόχο την καταγραφή ηχητικών δειγμάτων. Τα ηχητικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων θα τροφοδοτούνται σε ένα νευρωνικό δίκτυο ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την πιθανή επικινδυνότητα της αντίστοιχης δραστηριότητας για τους προφυλασσόμενους χώρους. Στην εργασία παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης του δικτύου για την κατηγοριοποίηση των ήχων και εξετάζεται η επίδοση της προτεινόμενης πλατφόρμας για κάθε υποσύνολο ηχητικών χαρακτηριστικών. Επίσης, παρουσιάζονται αριθμητικά αποτελέσματα που αφορούν την επίδοση των προτεινόμενων τεχνικών σε θορυβώδες περιβάλλον.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9
Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Ι
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Στατιστική ανάλυση του χρωματισμού σε ηχητικά σήματα
Γεώργιος Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Καλέρης, Γαβριήλ Καμάρης, Παναγιώτης Χατζηαντωνίου, Ιωάννης Ν. Μουρτζόπουλος
Οι αραιοί συντονισμοί χαμηλών συχνοτήτων που αντιστοιχούν στις ισχυρές πρώιμες ανακλάσεις μικρών κλειστών χώρων έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της χροιάς, της αίσθησης του ρυθμού και του τόνου των ηχητικών σημάτων που αναπαράγονται σε αυτούς. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ακουστικός χρωματισμός. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ακουστικού χρωματισμού μέσω της επίδρασής του πάνω σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών παραμέτρων περιγραφής των ηχητικών σημάτων. Για αυτό το σκοπό συγκεντρώθηκε ένα σύνολο ανηχωικών (αχρωμάτιστων) ηχητικών δεδομένων, από τα οποία υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα χρωματισμένα σήματα για διάφορους κλειστούς χώρους. Για το σύνολο των αχρωμάτιστων και χρωματισμένων σημάτων εξήχθη ένα πλήθος χαρακτηριστικών ηχητικών παραμέτρων οι οποίες συγκρίθηκαν για τα δύο είδη ως προς τη μέση τιμή τους με μεθόδους στατιστικού ελέγχου κατά ζεύγη. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των παραμέτρων ως προς την επίδραση που έχει πάνω τους ο χρωματισμός και επιλέχθηκαν οι πλέον σημαντικές παράμετροι με βάση το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τους. Από την ανάλυση προέκυψαν συμπεράσματα για την λειτουργία του χρωματισμού σε διαφορετικά δωμάτια και είδη ηχητικών σημάτων.
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Στατιστική ανάλυση του χρωματισμού σε ηχητικά σήματα
Ενημέρωση: 22-11-2018 15:47 - Μέγεθος: 176.76 KB

Χάρτες εντοπισμού ηχητικού ειδώλου για στερεοφωνική αναπαραγωγή σε δωμάτια
Γαβριήλ Καμάρης , Ιωάννης Ν. Μουρτζόπουλος
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος χαρτογράφησης της ακρίβειας αναπαραγωγής του ηχητικού ειδώλου σε στερεοφωνική διάταξη αναπαραγωγής ήχου. Η διερεύνηση γίνεται σε διαφορετικά δωμάτια με διαφορετικά σετ ηχείων. Βασιζόμενοι σε προηγούμενες μεθόδους που έχουν αναπτύξει οι συγγραφείς, οι χάρτες ενοποιούν τα αποτελέσματα από μία μέθοδο προσδιορισμού της ακρίβειας εντοπισμού του ηχητικού ειδώλου και μίας μεθόδου προσδιορισμού της επιφάνειας ιδανικής ακρόασης. Η μέθοδος βασίζεται στην εκτίμηση της γωνίας άφιξης όλων των πιθανών θέσεων ηχητικού ειδώλου που αναπαράγονται από το ηχοσύστημα, χρησιμοποιώντας ένα αντιληπτικό μοντέλο. Επιπλέον στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων δίνει πρόσθετους χάρτες για καλύτερη κατανόηση του ακουστικού πεδίου στο εκάστοτε σενάριο διερεύνησης. Η μέθοδος αυτή έχει σκοπό την αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας αναπαραγωγής σε δωμάτια.

Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ ακουστικών προκλητών δυναμικών και ηχητικής στάθμης διέγερσης με τη χρήση νευρωνικών δικτύων
Ιορδάνις Θωίδης, Λάζαρος Βρύσης, Χρήστος Σεβασιά- δης, Γεώργιος Παπανικολάου
Τα ακουστικά προκλητά δυναμικά (ΑΠΔ) αποτελούν τη νευροηλεκτρική απόκριση του νευρικού συστήματος σε ηχητικά ερεθίσματα, αντικατοπτρίζοντας τη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων του. Τα στοιχεία των ΑΠΔ παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα σχετικά με τη μορφολογία τους, ενώ η συσχέτιση τους με τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των διεγέρσεων αποτελεί το αντικείμενο μελέτης σε αρκετές πρόσφατες έρευνες. Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται η ανάλυση των ακουστικών προκλητών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους και των μέσων ακουστικών προκλητών δυναμικών 7 ατόμων με φυσιολογική ακοή ως απόκριση σε διεγέρσεις τονικών παλμοριπών. Χρησιμοποιώντας τεχνητά νευρωνικά δίκτυα επιτυγχάνεται η ταξινόμηση των σημάτων σε κατηγορικές κλίμακες ηχητικής στάθμης διέγερσης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση και τη δοκιμή του μοντέλου ταξινόμησης αντλήθηκαν από μέρος της έρευνας των Silva & Epstein (2010). Τα αποτελέσματα έδειξαν ακρίβεια με ποσοστό 85.2%, ενώ προτείνεται η περαιτέρω αξιολόγηση της παρούσας μεθοδολογίας σε δεδομένα μεγαλύτερης κλίμακας.

Συνολική Θεώρηση των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Μεταξύ Ατόμων Μεταβλητότητα των Διωτικών Διαφορών Χρόνου (ITD)
Αρετή Ανδρεοπούλου
Το παρόν άρθρο προσφέρει μια συνολική θεώρηση των παραγόντων που ευθύνονται για τις μεταβολές που παρατηρούνται μεταξύ διαφορετικών HRTFs, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Διωτικές Διαφορές Χρόνου (ITDs). Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα των βάσεων LISTEN, SADIE και ClubFritz. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι από τους παράγοντες που αξιολογήθηκαν οδήγησαν σε μεταβολές των ITDs που γίνονται αντιληπτές από τον χρήστη, τουλάχιστον για ένα υποσύνολο των αζιμούθιων γωνιών που εξετάστηκαν, αναδεικνύοντας έτσι την ευμετάβλητη φύση των ακουστικών μετρήσεων HRTFs.

Μέθοδος μετατροπής στερεοφωνικών ηχητικών σημάτων δύο καναλιών για πολυκαναλική αναπαραγωγή
Δημήτριος Κουτσαΐδης, Γαβριήλ Καμάρης, Ιωάννης Ν. Μουρτζόπουλος
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μία χαμηλής πολυπλοκότητας μέθοδος μετατροπής στερεοφωνικών ηχητικών σημάτων δύο καναλιών σε πολλαπλά κανάλια για αναπαραγωγή σε πολυκαναλική διάταξη ηχείων. Η μέθοδος βασίζεται σε ένα σύνηθες στερεοφωνικό μοντέλο από το οποίο γίνεται εκτίμηση των θέσεων και των συντελεστών μετατόπισης των πηγών του σήματος στο οριζόντιο επίπεδο. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται για την αποσύνθεση του στερεοφωνικού σήματος και την ανασύνθεση του σε πολυκαναλικό, για surround αναπαραγωγή. H προτεινόμενη μέθοδος αξιολογείται μέσω ενός υποκειμενικού ψυχοακουστικού πειράματος.

Architecting an Audio Plugin Host as Web Extension
Christos Tsakostas
The work presented here is focused on overcoming the above problems, by architecting one web extension encapsulating a Javascript audio plugin host, based on HTML5, Web Components and Web Audio API (WAA). The host UI allows the listeners to dynamically add an arbitrary number of the available audio plugins and connect them in any sequence. Multiple instances of the same audio processor are allowed (e.g. two equalizers – one for the left channel and one for the right one). The audio plugin host is currently focused on audio effects. Advanced plugins are implemented such as HRTF-based 3D audio via headphones and virtual surround over two speakers based on crosstalk cancellation. The challenges behind the approach are numerous related to both performance and the very nature of web extensions.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10
Κτιριακή Ακουστική Ι
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Χώροι αναπαράστασης στον Βόλο : διερεύνηση της ακουστικής συμπεριφοράς και παρεμβάσεις βελτίωσης
Πέτρος Φλαμπούρης, Νίκος Μπάρκας
Πεδίο της έρευνας είναι η πόλη του Βόλου, που δεν διαθέτει μία κεντρική σκηνή, αλλά μόνο μικρού μεγέθους, δημόσια πολιτιστικά κτίρια, διάσπαρτα στον αστικό ιστό. Η παρούσα επιχειρεί να συνοψίσει την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των υφιστάμενων χώρων αναπαράστασης στην πόλη. Παράλληλα προχωρά στη διερεύνη-ση και αξιολόγηση (μελέτη case-study) της αίθουσας στην παλιά Ηλεκτρική Εταιρεία με στόχο την πρόταση ενός συνόλου επιλύσεων αρχιτεκτονικού και ακουστικού σχεδιασμού, στην ευρύτερη κατεύθυνση κατάστρωσης μιας μεθοδολογία παρεμβάσεων σε αίθουσες και σκηνικές διατάξεις αντίστοιχης τυπολογίας.

Ακουστική διόρθωση σε συζευγμένους χώρους, μεγάλου όγκου : το στεγασμένο αίθριο στο νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Νίκος Μπάρκας
Η ανακοίνωση επιχειρεί να δείξει ότι η αποτελεσματική ακουστική διόρθωση ενός χώρου με συζευγμένους όγκους (μέσω της πρόβλεψης και της διασποράς ζωνών ηχο-απορρόφησης, χωρίς μεγάλη βλάβη των αρχιτεκτονικών προθέσεων) δύναται να επιτύχει στόχους δυσκολότερους από την αποτελεσματική καταστολή της αντήχησης στον εκτεταμένο και ποικιλόμορφο χώρο συγκέντρωσης και εξυπηρέτησης κοινού μιας δημόσιας υπηρεσίας. Σκοπός της ακουστικής διόρθωσης του αίθριου στο νέο Δημαρ-χείο Θεσσαλονίκης ήταν ο ραγδαίος περιορισμός του χρόνου αντήχησης (από τα επί-πεδα των 4 - 4,7 sec στις μέσες συχνότητες, στα ανεκτά όρια των 1 - 1,6 sec), που οφείλεται στη λειτουργία ενός ανοικτού και εκτεταμένου χώρου ο οποίος συντίθεται από συζευγμένους όγκους ποικίλων μεγεθών, μέσω ανοιγμάτων διαφορετικών διαστά-σεων. Όμως στη συνέχεια, ο χώρος βρέθηκε να εξυπηρετεί (τυχαία και περιστασιακά) εκδηλώσεις είτε λόγου (με ηλεκτρακουστική ενίσχυση), είτε ζωντανής μουσικής, σε μια διάταξη συνάθροισης κοινού / καλλιτεχνών στο ισόγειο.

Σύγχρονη αρχιτεκτονική και υπαίθρια ακουστικά κελύφη
Αικατερίνη Μπούσια Αλεξάκη, Ανδρέας Γιακουμακάτος, Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου
Τα υπαίθρια ακουστικά κελύφη είναι αρχιτεκτονικές κατασκευές που τοποθετούνται σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους με σκοπό να στεγάσουν μουσικές συναυλίες. Η εργασία αποσκοπεί, μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής των ακουστικών κελυφών κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, να αναδείξει τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης του ακουστικού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική υπαίθριων χώρων ακροατηρίων. Τα παραδείγματα μελετώνται βάσει της αρχιτεκτονικής και ακουστικής τους ποιότητας και των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους.

Το φαινόμενο Lombard σε χώρους συνάθροισης κοινού∙ βιβλιογραφική επισκόπηση και τρόποι αντιμετώπισής του
Ιωάννης Καραγιάννης, Δημήτρης Χριστοφορίδης, Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου
Ήδη από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έχει αναγνωριστεί μια ιδιαίτερη ακουστική συνθήκη, γνωστή ως φαινόμενο Lombard που σχετίζεται με την προσπάθειά επικοινωνίας ανθρώπων που συνυπάρχουν σε έναν χώρο. Κατά την συνθήκη αυτή, οι ομιλώντες προσπαθούν να υπερνικήσουν τον θόρυβο περιβάλλοντος, που εν μέρει συνίσταται στις ταυτόχρονες ομιλίες, ολοένα αυξάνοντας την ένταση της φωνής τους, ανατροφοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο το «εμπόδιο» που προσπαθούν να υπερβούν. Εξαιτίας του φαινομένου Lombard, παρατηρούνται δυσχέρειες στην επικοινωνία μεταξύ των παρισταμένων και σημαντική μείωση της ακουστικής άνεσης που προσφέρει ο χώρος, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται έντονα σημάδια κόπωσης και δυσφορίας, ειδικά σε όσους εργάζονται σε τέτοια περιβάλλοντα.
Παρότι, τα τελευταία χρόνια, το επιστημονικό ενδιαφέρον για το εν λόγω φαινόμενο αυξάνεται διαρκώς, παραμένει ένα από τα σύγχρονα θέματα της ακουστικής που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Συνδέεται δε, άμεσα με τους μηχανισμούς επεξεργασίας και κατανόησης της ανθρώπινης ομιλίας σε απαιτητικά περιβάλλοντα (βλ. φαινόμενο cocktail party).
Προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές συνθήκες ακουστικής άνεσης σε χώρους συνάθροισης (πχ. εστιατόρια, μπαρ, φουαγιέ, αίθουσες αναμονής κλπ.), εκτός από την εξασφάλιση των τυπικών απαιτήσεων (πχ. ηχομόνωσης), πρέπει να τηρηθούν αρχές σχεδιασμού των χώρων που περιορίζουν το φαινόμενο Lombard.
Η παρούσα εργασία συνίσταται στην βιβλιογραφική αναδρομή του φαινομένου, στους τρόπους υπολογισμού που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την έκταση του προβλήματος, καθώς και σε πρόσφατα παραδείγματα εφαρμογής ακουστικών λύσεων για τον περιορισμό του.

Αρχιτεκτονική και Ακουστικός σχεδιασμός Στούντιο Ηχογράφησης
Αθανάσιος Αλεξανδρής, Ιωάννης Καραγιάννης, Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος της πτυχιακής ερασίας του πρώτου εκ των συγγραφέων στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Σε αυτήν αναλύονται η σχέση της ακουστικής και της αρχιτεκτονικής studio ηχογράφησης μέσα από υλοποιημένα παραδείγματα αναγνωρισμένου κύρους. Επίσης προτείνεται συνθετική προσπάθεια σε σκαριφήματα ως εφαρμογή της ανάλυσης που προηγήθηκε.

Θεατρικές σκηνές στην μεταπολεμική Ελλάδα του μοντερνισμού∙ Φυσικές ακουστικές μετρήσεις
Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου, Ιωάννης Καραγιάννης, Παναγιώτα Πάνου, Μαρία Σκούτα, Παρασκευή Σπύρου, Σταύρος Βουγιούκας, Βασίλειος Λουίζος, Παναγιώτης Μπαλιάκας, Γεώργιος Πετρόπουλος, Γεώργιος Βλάχος, Δημήτριος Χριστοφορίδης
Το παρόν άρθρο αποσκοπεί να εξετάσει ελληνικές θεατρικές σκηνές του μεταπολεμικού μοντερνισμού στην Ελλάδα, σε σχέση με την ακουστική τους απόδοση και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τους. Ακουστικές μετρήσεις διενεργήθησαν σε επτά θεατρικές σκηνές. Δύο τύποι θεάτρων παρατηρούνται στην υπό εξέταση εποχή. τα θέατρα τύπου “less is more” και τα «αυτοτελή». Βρέθηκε ότι η ανθρώπινη κλίμακα που υιοθετούν θέατρα του πρώτου τύπου ευνοεί τον ακουστικό σχεδιασμό των, σε αντίθεση με την άλλη κατηγορία που χρειάζεται επιπρόσθετα σχεδιαστικά στοιχεία για να ελεγχθεί η ακουστική των. Αναλύονται επί μέρους χαρακτηριστικά. Τα παρόντα αποτελέσματα διαφωτίζουν ως προς τις επιπτώσεις του αρχιτεκτονικού ύφους στην ακουστική απόδοση του θεάτρου και αναδεικνύουν εν γένει χαρίσματα των υπό εξέταση θεάτρων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11
Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ΙI
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Διαδικτυακή Μουσική Εκτέλεση: Διεπαφή πελάτη για τον έλεγχο ηχητικών ροών με χρήση των βιβλιοθηκών gstreamer και gtk
Κωνσταντίνος Τσιούτας
Υλοποιήσαμε εφαρμογή πελάτη με σκοπό τη πραγματοποίηση διαδικτυακών μουσικών εκτελέσεων με την οποία ο χρήστης μουσικός ελέγχει την έναρξη μετάδοσης και λήψης ήχου από και προς τον εξυπηρετητή καθώς και τη μετάδοση και λήψη από σημείο προς σημείο. Πραγματοποιήσαμε μετρήσεις εστιάζοντας στο mouth to ear delay και πως αυτό επηρεάζεται από παραμέτρους όπως το μέγεθος του Ethernet πακέτου το μέγεθος της προσωρινής μνήμης και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα για διάφορες συμπιέσεις ήχου αλλά και για ασυμπίεστο ήχο.

Αυτοματισμοί διαδικτυακού ραδιοφώνου και «μεγάλα δεδομένα» ηχητικής (και οπτικοακουστικής) σημασιολογικής επισημείωσης
Ανδρέας Νταλάκας, Νικόλαος Τσίπας, Χαράλαμπος Δημούλας, Γεώργιος Καλλίρης
Ένα από τα βασικά θέματα των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών είναι η τεκμηρίωση και διαχείριση περιεχομένου. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές που αξιοποιούν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για την κατάτμηση, αναγνώριση και ταξινόμηση των ηχητικών συμβάντων. Σήμερα, προηγμένες μέθοδοι εμβαθύνουσας μάθησης (deep learning) και συνδυαστικές προσεγγίσεις επιδιώκουν ακόμη πιο θεαματικά αποτελέσματα σημασιολογικής αναγνώρισης. Ωστόσο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλα επισημασμένων δεδομένων εκπαίδευσης αποτελεί το πιο σημαντικό πρόβλημα στην υλοποίηση και αξιολόγηση τέτοιων ευφυών συστημάτων. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα σύστημα αυτοματισμού μίξης και διαδικτυακής εκπομπής ραδιοφωνικού περιεχομένου, που καταγράφει ενέργειες και συμβάντα της ηχητικής μετάδοσης, δημιουργώντας αυτόματα τυποποιημένες επισημάνσεις υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.

Μελέτη και εφαρμογή της μεθόδου φασματικής τοποθέτησης πόλων στην ισοστάθμιση ακουστικών
Γαβριήλ Καμάρης, Παναγιώτης Χατζηαντωνίου, Μιχάλης Ατσάλης, Ιωάννης Ν. Μουρτζόπουλος
Η αναπαραγωγή ηχητικών σημάτων με ακουστικά εμφανίζει, συχνά, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου, υποβάθμιση της ποιότητας ακρόασης λόγω αλλοιώσεων στη φασματική απόκριση, χρωματισμών και τονισμού ή ακύρωσης σε διαφορετικές συχνότητες ή περιοχές συχνοτήτων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, σε αυτή την εργασία μελετάται η εφαρμογή της πρακτικά εύχρηστης μεθόδου ισοστάθμισης με τοποθέτηση πόλων στις φασματικές αποκρίσεις τριών μοντέλων ακουστικών με χρήση τριών αποκρίσεων στόχου ισοστάθμισης. Η υποκειμενική και αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει τη διόρθωση των αποκρίσεων των ακουστικών σε ικανοποιητικό βαθμό με σχετικά μικρό υπολογιστικό κόστος.

Ανοιχτή οπτικό-ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργίας και αναπαραγωγής ήχων μέσω χειρονομιών.
Κωνσταντίνος Κιόσης, Βασίλης Μουζακίτης, Άγγελος Φλώρος, Δημήτρης Ανεστόπουλος
Με το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και την τεράστια εξέλιξη στους μικροεπεξεργαστές, πολλοί καλλιτέχνες στράφηκαν στην ηλεκτρονική μουσική. Στην εργασία μας παρουσιάζεται μια ανοιχτή πλατφόρμα (διάταξη) μουσικής δημιουργίας μέσω οπτικό-ηλεκτρονικών διεπαφών (αισθητήρων). Εκμεταλλεύεται την κινησιολογία του ανθρώπου συνδυάζοντας δέσμες laser και διεπαφές όπου, μέσω ενός μικροελεγκτή, δημιουργεί ή αναπαράγει πληθώρα μουσικών αρθρώσεων σαν ένας πραγματικός γενικός ελεγκτής MIDI. Μελετήθηκαν ως αισθητήρες μεταλλικά αγώγιμα υλικά, αγώγιμες χρωστικές ουσίες καθώς και πολύ λεπτά, διαφανή και εύκαμπτα φιλμ γραφενίου ή υλικών που σχετίζονται με το γραφένιο. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά με υψηλές αποκρίσεις. Η ευκολία δημιουργίας και αναπαραγωγής, μέσω της πλατφόρμα αυτής, θα μπορούσε να την καταστήσει ως ένα εργαλείο εκμάθησης και ψυχαγωγίας, καθώς και ίσως ως ένα εργαλείο μουσικοθεραπείας.

Real-Time detection, classification and DOA estimation of Unmanned Aerial Vehicle
Konstantinos Polyzos, Evangelos Dermatas
Στην εργασία παρουσιάζεται και αξιολογείται ένα νέο παθητικό σύστημα εντοπισμού, εκτιμητή κατεύθυνσης και αναγνώρισης ταυτότητας μη επανδρωμένων ιπτάμενων αντικειμένων (UAVs) σε πραγματικό χρόνο. Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από εξαρτήματα υλικού πολύ χαμηλού κόστους, που περιλαμβάνουν την δυνατότητα εγκατάστασης δύο διαφορετικών συστοιχιών τριών ή έξι μικροφώνων, μη γραμμική ενίσχυση και φιλτράρισμα του αναλογικού ακουστικού σήματος, για την εξάλειψη του κορεσμού στα όρια της δυναμικής περιοχής για το αναλογικό σήμα σε περίπτωση που το UAV βρίσκεται κοντά στο μικρόφωνα. Προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας σημάτων συστοιχιών αισθητήρων χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και τον εντοπισμό των πηγών σήματος ευρείας ζώνης των UAV στο εγγύς και μακρινό πεδίο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών βαθμονόμησης των συστοιχιών και εύρεσης της κατεύθυνσης του UAV βασισμένου στην ενέργεια του σήματος που καταγράφεται στα μικρόφωνα. Επιπλέον, υιοθετούνται τεχνικές υπερδειγματοληψίας για την αύξηση της ακρίβειας των αποκτώμενων σημάτων και για τη μείωση του θορύβου κβαντισμού που εισάγει ο αναλογικός σε ψηφιακό μετατροπέα. Η αναγνώριση του UAV βασίζεται στον κανόνα του πλησιέστερου γείτονα της κανονικοποιημένης πυκνότητας ισχύος, συγκρινόμενη με την ακουστική υπογραφή του φάσματος γνωστών UAV σε σύντομα διαστήματα χρόνου. Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιείται ο επεξεργαστής STM32F405R8 που έχει τα πλεονεκτήματα χαμηλού κόστους, χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και υψηλής υπολογιστικής απόδοσης. Προκαταρκτικά πειραματικά αποτελέσματα έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης.
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Real-Time detection, classification and DOA estimation of Unmanned Aerial Vehicle
Ενημέρωση: 22-11-2018 16:15 - Μέγεθος: 134.81 KB

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12
Κτιριακή Ακουστική ΙI
Απόκρυψη/Εμφάνιση Συνεδρίας
Η ακουστική της Αίθουσας Άρη Γαρουφαλή στο Ωδείο Αθηνών
Gottfried Schubert, Χάρης Μωραϊτης, Παναγιώτης Καραμπατζάκης
Η παρούσα εργασία εξετάζει την τεχνική προσέγγιση καθώς και τα αποτελέσματα της ακουστικής μελέτης που εκπονήθηκε για την αίθουσα «Άρη Γαρουφαλή» του ιστορικού κτιρίου Ωδείου των Αθηνών. Λαμβάνοντας υπόψη την διατήρηση τους ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και τηρούμενοι με ευλάβεια τις υποδείξεις της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης, οι μινιμαλιστικές επεμβάσεις που υποδείχθηκαν κρίθηκαν αναγκαίες για την ακουστική βελτίωση της αίθουσας. Πλήθος ακουστικών μετρήσεων διενεργήθηκαν για να καταγράψουν τα στάδια της ακουστικής βελτίωσης αλλά και ταυτόχρονα να αναδείξουν σημαντικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν από πιθανές μεταβολές και αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία επιλογής των καθισμάτων της αίθουσας καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εσφαλμένη εφαρμογή ακουστικών επιφανειών αποδεικνύοντας εξόχως τη σημαντική επιρροή τους στους βασικότερους δείκτες ακουστικής ποιότητας. Τέλος, η εργασία παρουσιάζει την «αναπόφευκτη» σύγκριση του μοντέλου ακουστικής πρόβλεψης με τα πραγματικά αποτελέσματα μέτρησης καθώς η διαδικασία μοντελοποίησης της αίθουσας αποτέλεσε ουσιαστικό κομμάτι της μελετητικής προσέγγισης.

Μετατροπή κτιριακού κελύφους του βιομηχανικού συγκροτήματος «Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα μεταβλητής ακουστικής
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Φίλικας, Καλλιόπη Χουρμουζιάδου
Στην εργασία παρουσιάζεται η μελέτη μετατροπής του διατηρητέου “Κτιρίου 24” του βιομηχανικού συγκροτήματος «Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα εκδηλώσεων μεταβλητής ακουστικής συμπεριφοράς, ικανής να φιλοξενήσει δραστηριότητες μουσικής και ομιλίας. Πρόκειται για κτίριο ορθογωνικής κάτοψης με δυνατότητα μεταβλητής χωρητικότητας, μέσω της μετατροπής του σε επιμέρους αίθουσες, οι οποίες επιδεικνύουν κατάλληλες για τη χρήση τους συνθήκες ακουστικής συμπεριφοράς. Ο ακουστικός σχεδιασμός πραγματοποιείται με συνδυασμό γεωμετρικού σχεδιασμού ανακλαστήρων με την μέθοδο των ειδώλων και στατιστικών – ενεργειακών μεθόδων. Η μεταβλητή ακουστική συμπεριφορά επιτυγχάνεται με μεταβαλλόμενη ηχοαπορρόφηση στο εσωτερικό του κελύφους. Ο σχεδιασμός επικυρώνεται με ακουστική προσομοίωση με το λογισμικό CATT Acoustic.

Ακουστική Βελτίωση Βιβλιοθήκης: Εφαρμογή για το Πολυτεχνείο Κρήτης
Νικόλαος Μ. Παπαδάκης, Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης
Οι χρήσεις των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τα τελευταία χρόνια έχουν διευρυνθεί προσαρμοζόμενες στις αλλαγές της τεχνολογίας και της κοινωνίας, γεγονός το οποίο δημιουργεί διαφορετικές ακουστικές απαιτήσεις οι οποίες συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία του σχεδιασμού τους. Η μελέτη αυτή διεξάγεται με σκοπό την βελτίωση της ακουστικής του υφιστάμενου χώρου της βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείο Κρήτης. Στον χώρο της βιβλιοθήκης έγιναν μετρήσεις κρουστικής απόκρισης σε τρία διαφορετικά επίπεδα και σε ένα άθροισμα έξι σημείων. Στην συνέχεια έγινε εξαγωγή του χρόνου αντήχησης. Στα ίδια σημεία έγινε καταγραφή ηχοστάθμης στο πεδίο του χρόνου με καταγραφή των κυριότερων πηγών θορύβου (βήματα, ομιλία κ.α.). Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων δύο θεωρούνται τα σημαντικότερα προβλήματα των οποίων η λύση είναι πρώτης προτεραιότητας για την βελτίωση της ακουστικής της βιβλιοθήκης: η μεταβαλλόμενη ηχοστάθμη και ο μεγάλος χρόνος αντήχησης. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προτείνονται διάφορες λύσεις εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι: διαχωρισμός των χώρων σε ζώνες με τοποθέτηση κατάλληλων κουφωμάτων και η τοποθέτηση απορροφητικών στοιχείων. Συμπερασματικά οι λύσεις οι οποίες προτείνονται για την βελτίωση της ακουστικής της βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης και υφιστάμενων βιβλιοθηκών περιλαμβάνουν ένα πλαίσιο ακουστικών και μη παρεμβάσεων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Ο ρόλος του συμβούλου ακουστικής - Προβληματισμοί και εμπειρίες από την ακουστική μελέτη και την κατασκευή του Κέντρου Πολιτιστικού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Θεόδωρος Τιμαγένης, Ιωάννης Τιμαγένης
Το Κέντρο Πολιτιστικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λειτουργεί ήδη από το 2017, και αποτελεί ένα πολυδύναμο συγκρότημα, που στεγάζει την Εθνική Λυρική σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ταυτόχρονα στον περιβάλλοντα χώρο έχει δημιουργηθεί μεγάλο πάρκο, το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό. Το συγκρότημα διαθέτει επίσης εκτεταμένους στεγασμένους χώρους στάθμευσης. Το κτίριο της Λυρικής Σκηνής εκτός από την κεντρική αίθουσα της όπερας, διαθέτει και μικρότερη πειραματική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων καθώς και εξειδικευμένες αίθουσες δοκιμών, ορχήστρας, χορωδίας, μπαλέτου, ατομικής εξάσκησης μουσικών κ.α’’. Κατά την διάρκεια της κατασκευής οι αυστηρές προδιαγραφές του συγκροτήματος, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την ποιότητα του ήχου εντός των διαφόρων χώρων, την ηχομόνωση μεταξύ αυτών και την υψηλή ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους και θορύβους Η/Μ εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής, καθιστούσαν το έργο όλων των εμπλεκομένων ιδιαίτερα πολύπλοκο και υπεύθυνο. Στην παρούσα εργασία, με αφορμή το ανωτέρω έργο περιγράφεται εν συντομία ο ρόλος του συμβούλου ακουστικής στην σύνταξη και ορθή εφαρμογή της ακουστικής μελέτης ενός μεγάλου έργου και παράλληλα γίνονται σχετικές αναφορές από την εμπειρία των συγγραφέων, οι οποίοι συμμετείχαν στην μελέτη και κατασκευή του έργου ως σύμβουλοι ακουστικής της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, η οποία ανέλαβε το έργο του ΚΠΙΣΝ.

Μελέτη ακουστικής συμπεριφοράς κλειστών χώρων με όρους στατιστικής ανάλυσης ακουστικών μετρήσεων
Ελένη Μπλαζουδάκη, Νικόλαος-Αλέξανδρος Τάτλας, Στέλιος Μ. Ποτηράκης

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την εκτίμηση του χρόνου ανάμειξης από την κρουστική απόκριση ενός κλειστού χώρου, με μεθόδους στατιστικής ανάλυσης σήματος. Οι μέθοδοι που μελετώνται βασίζονται στην χρονική εξέλιξη των στατιστικών μέτρων της κανονικοποιημένης κύρτωσης, της πληροφορίας Fisher και των εντροπιών Shannon και Tsallis. Η ακρίβεια εκτίμησής τους αξιολογείται και οι συνθήκες αξιόπιστης εφαρμογής τους συζητώνται στη βάση της ανάλυσης διαφορετικών κρουστικών αποκρίσεων και της σύγκρισης των αποτελεσμάτων τους με αυτά που παράγουν μαθηματικά μοντέλα που προτείνονται στη βιβλιογραφία.


Χορηγοί Επικοινωνίας
EnglishenEnglish