ΕΛ.ΙΝ.Α.
Οδηγίες

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να συμβάλουν στην επιστήμη και να αναφέρονται σε μία από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα υποβάλουν εκτεταμένη περίληψη της εργασίας τους (έως 750 λέξεις), η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας. Στις περιλήψεις θα πρέπει να αναφέρονται: 

- ο τίτλος της εργασίας
- τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο) 
- η προτεινόμενη θεματική ενότητα 
- λέξεις κλειδιά (έως 5 λέξεις συνολικά) 

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Εργασίες δύνανται να παρουσιαστούν και να συμπεριληφθούν στα πρακτικά στην Αγγλική. 

Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, θα γίνει με κρίση επί της εκτεταμένης περίληψης. Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν. 

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να υποβλη¬θούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων). Τα κείμενα θα συνταχθούν ακολουθώντας πρότυπο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Τα πλήρη κείμενα των αποδεκτών εργασιών, που θα παρουσιασθούν προφορικά στο συνέδριο, θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

  • Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο και θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο.
  • Ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μία εργασία.

Συνημμένο:

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Πρότυπο εργασιών DOCX
Ενημέρωση: 26-03-2018 09:21 - Μέγεθος: 43.97 KB
Χορηγοί Επικοινωνίας
EnglishenEnglish