Ημερομηνίες
  • Προθεσμία υποβολής εκτεταμένων περιληψεων: 5 Μαΐου Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
  • Ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή ή όχι της εργασίας: 15 Μαΐου Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022
  • Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου: 15 Ιουλίου Σάββατο 20 Αυγούστου 2022
  • Διοργάνωση συνεδρίου: 14 – 16 Οκτωβρίου 2022


Επικοινωνία
acoustics2022@helina.gr
EnglishenEnglish