ΕΛ.ΙΝ.Α.
Υποβολή Εργασιών
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Πρότυπο σε μορφή Word document
Ενημέρωση: 13-07-2022 21:59 - Μέγεθος: 67 KB

To Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α) διοργανώνει ανά διετία, με αφετηρία το 2002, το Πανελλήνιο συνέδριο Ακουστικής, σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Το 11ο κατά σειρά Πανελλήνιο συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2022» θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2022 στην Θεσσαλονίκη. Διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε όλους τους Επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασχολούνται με την ακουστική και οι οποίοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας. Παράλληλα, το συνέδριο είναι ανοικτό και σε όσους επιθυμούν απλά να πληροφορηθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ακουστικής στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν εκτεταμένη περίληψη της εργασίας τους (έκτασης έως 750 λέξεις), η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά τον σκοπό της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στην περίληψη θα αναγράφονται απαραιτήτως:

Ι) o τίτλος της εργασίας
ΙΙ) η προτεινόμενη θεματική ενότητα
ΙΙΙ) λέξεις κλειδιά (έως επτά λέξεις συνολικά) και
ΙV) τα πλήρη στοιχεία όλων των συγγραφέων (όνομα, τίτλος/ιδιότητα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνα).

Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, θα γίνει με κρίση επί της εκτεταμένης περίληψης. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η πρωτοτυπία, η συμβολή στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων που αφορούν σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της ακουστικής και η συνάφεια με το αντικείμενο του συνεδρίου. Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων). Τα κείμενα αυτά θα πρέπει να συνταχθούν ακολουθώντας το συνημμένο πρότυπο που είναι διαθέσιμο στο τέλος της σελίδας. Τα πλήρη κείμενα των αποδεκτών εργασιών θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιασθούν από έναν από τους συγγραφείς. Τα πρακτικά θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο εργασίες.

Οι εκτεταμένες περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα όσων εργασιών γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=acoustics2022).

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δύναται όμως να υποβληθούν και να παρουσιασθούν εργασίες και στην Αγγλική.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Γενική, Θεωρητική & Εφαρμοσμένη ακουστική (General Acoustics)
 • Υπολογιστική ακουστική (Computational Acoustics)
 • Ψηφιακή επεξεργασία ήχου (Digital Acoustic Signal Processing)
 • Επεξεργασία ομιλίας & λόγου (Speech processing)
 • Έλεγχος θορύβων & δονήσεων (Noise & Vibration Control)
 • Περιβαλλοντική ακουστική - Ηχορύπανση (Environmental Acoustics & Noise pollution)
 • Ηλεκτροακουστική (Electroacoustics)
 • Κτιριακή-αρχιτεκτονική ακουστική (Building-Architectural Acoustics)
 • Μουσική ακουστική (Μusical Acoustics)
 • Υποβρύχια ακουστική (Underwater Acoustics)
 • Εκπαίδευση και Ακουστική
 • Ατμοσφαιρική ακουστική (Aeroacoustics)
 • Ψυχοακουστική (Psychoacoustics)
 • Υπέρηχοι και εφαρμογές (Ultrasonics)
 • Ακουστικές μετρήσεις και όργανα (Acoustical measurements and instrumentation)
 • Ακουστική εκπομπή (Acoustic emission)
 • Βιοακουστική (Bioacoustics)
 • Ακουστική Οικολογία (Acoustic Ecology)
 • Ηχοτοπία (Soundscapes)

 Επικοινωνία
acoustics2022@helina.gr
EnglishenEnglish