ΕΛ.ΙΝ.Α.

Επιτροπές


Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Υπεύθυνος δημοσιευμάτων και δημοσιότητας:

Μέλη:

Γραμματειακή Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη:

Επιστημονική Επιτροπή:Επικοινωνία
acoustics2012@ionio.gr

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας