ΕΛ.ΙΝ.Α.

Υποβολή Εργασιών

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών
Ενημέρωση: 16-03-2017 12:59 - Μέγεθος: 142.67 KB

To Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α) διοργανώνει ανά διετία, με αφετηρία το 2002, το Πανελλήνιο συνέδριο Ακουστικής, σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Το 6ο κατά σειρά Πανελλήνιο συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012» θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Οκτωβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Διοργανώνεται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και απευθύνεται σε όλους τους Επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασχολούνται με την ακουστική και οι οποίοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας. Παράλληλα, το συνέδριο είναι ανοικτό και σε όσους επιθυμούν απλά να πληροφορηθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ακουστικής στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν εκτεταμένη περίληψη της εργασίας τους (έκτασης έως 750 λέξεις), η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά τον σκοπό της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στην περίληψη θα αναγράφονται απαραιτήτως:

Ι) o τίτλος της εργασίας
ΙΙ) η προτεινόμενη θεματική ενότητα
ΙΙΙ) λέξεις κλειδιά (έως επτά λέξεις συνολικά) και
ΙV) τα πλήρη στοιχεία όλων των συγγραφέων (όνομα, τίτλος/ιδιότητα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνα, fax).

Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, θα γίνει με κρίση επί της εκτεταμένης περίληψης. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η πρωτοτυπία, η συμβολή στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων που αφορούν σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της ακουστικής και η συνάφεια με το αντικείμενο του συνεδρίου. Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων). Τα κείμενα αυτά θα πρέπει να συνταχθούν ακολουθώντας το πρότυπο που είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του συνεδρίου. Τα πλήρη κείμενα των αποδεκτών εργασιών θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιασθούν από έναν από τους συγγραφείς. Τα πρακτικά θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο εργασίες.

Οι εκτεταμένες περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα όσων εργασιών γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair (https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=acoustics2012).

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δύναται όμως να υποβληθούν και να παρουσιασθούν εργασίες και στην Αγγλική.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες


Επικοινωνία
acoustics2012@ionio.gr

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας