ΕΛ.ΙΝ.Α.
Υποβολή Εργασιών

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να συμβάλουν στην επιστήμη και να αναφέρονται σε μία από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα υποβάλουν εκτεταμένη περίληψη της εργασίας τους (έως 750 λέξεις), η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας. Στις περιλήψεις θα πρέπει να αναφέρονται:

-ο τίτλος της εργασίας
-τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο)
-η προτεινόμενη θεματική ενότητα
-λέξεις κλειδιά (έως 5 λέξεις συνολικά)

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Εργασίες δύνανται να παρουσιαστούν και να συμπεριληφθούν στα πρακτικά στην Αγγλική.

Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, θα γίνει με κρίση επί της εκτεταμένης περίληψης. Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων). Τα κείμενα θα συνταχθούν ακολουθώντας πρότυπο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Τα πλήρη κείμενα των αποδεκτών εργασιών, που θα παρουσιασθούν προφορικά στο συνέδριο, θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

  • Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο και θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο.
  • Ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μία εργασία.

Τα πρακτικά θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι εκτεταμένες περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα όσων εργασιών γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair (https://www.easychair.org/conferences/?conf=acoustics2018).

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

- Γενική, Θεωρητική & Εφαρμοσμένη ακουστική (General Acoustics)
- Ψηφιακή επεξεργασία ήχου (Digital Acoustic Signal Processing)
- Επεξεργασία ομιλίας & λόγου (Speechprocessing)
- Έλεγχος θορύβων & δονήσεων (Noise & Vibration Control)
- Περιβαλλοντική ακουστική - Ηχορύπανση (Environmental Acoustics & Noise pollution)
- Ηλεκτροακουστκή (Electroacoustics)
- Κτιριακή ακουστική (Building Acoustics)
- Αρχαιολογική Ακουστική (Archeo-Acoustics)
- Μουσική ακουστική (Μusical Acoustics)
- Υποβρύχια ακουστική (Underwater Acoustics)
- Ατμοσφαιρική ακουστική (Aeroacoustics)
- Ψυχοακουστική (Psychoacoustics)
- Υπέρηχοι και εφαρμογές (Ultrasonics)
- Ακουστικές μετρήσεις και όργανα (Acoustical measurements & instrumentation)
- Ακουστική εκπομπή (Acoustic emission)
- Ακουστική κα Εκπαίδευση (Acoustics for education)
- Ακουολογία, Νευροωτολογία (Audiology)
- Ασύρματα δίκτυα ακουστικών ασθητήρων (Wireless acoustic sensor networks)

Χορηγοί Επικοινωνίας
EnglishenEnglish